Guia docente 2021_22
Facultad de Filología y Traducción
Grao en Tradución e Interpretación
 Materias
  Idioma moderno: Idioma 2, II: Alemán
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Resolución de problemas Exercicios de repaso e de control: sesións de prácticas gramaticais e léxicas con exercicios adecuados aos temas expostos.
Prácticas de tradución directa e inversa de frases e textos sinxelos con axuda do dicionario, así como a súa corrección e o comentario das dificultades léxicas, traductolóxicas e gramaticais resultantes.
15 CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CE3
CE14
CE18
CE21
CE24
CT1
CT5
CT10
CT15
CT23
Resolución de problemas de forma autónoma O alumno realizará exercicios de tipo práctico sobre cuestións gramaticais e léxicas, así como traducións directas e inversas de frases e textos sinxelos con axuda do dicionario. 15 CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CE3
CE14
CE18
CE21
CE24
CT1
CT5
CT10
CT15
CT23
Resolución de problemas e/ou exercicios Proba escrita de carácter léxico e gramatical. 70 CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CE3
CE14
CE18
CE21
CE24
CT1
CT5
CT10
CT15
CT23
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

PRIMEIRA EDICIÓN DE ACTAS

A evaluación e a consecuente calificación do traballo do alumnado levarase a cabo mediante un procedemento de evaluación continua de acordo coas metodoloxías e porcentaxes descritas mais arriba. Para obter o 30% (máximo) establecido para os traballos de aula, terase en conta a participación regular e activa na aula, ademáis da entrega de traballos e a sua calidade. 

A proba escrita se realizará PARA TODO O ALUMNADO na data fixada no calendario de exámenes aprobado pola Xunta de FFT.  


O alumnado que non se acolla ao sistema de evaluación continua e elixa a evaluación única deberá realizar e superar un exame escrito sobre os contidos da materia, que se realizará na data oficial fixada no calendario aprobado pola Xunta da FFT, mais outra proba oral noutra data concertada co profesorado: o primeiro cun valor do 70% e o segundo cun valor do 30% da nota. 

Tanto no caso da evaluación continua como da evaluación única, a nota mínima -tanto do exame oral como do escrito- nunca poderá ser inferior a 4 para superar a materia. Así mesmo, para poder presentarse á proba oral é requisito obter polo menos un 4 na proba escrita.


SEGUNDA EDICIÓN DE ACTAS (XULLO)

Exame teórico-práctico escrito dos contidos do curso polo 100% da calificación, que se realizará na data fixada no calendario de exames aprobado pola Xunta de FFT. 

ADVERTENCIA: En calquera das convocatorias de exames, o profesorado pode esixir a realización dunha proba oral complementaria a aquel alumnado, xa sexa de evaluación continua ou de única que, según o seu criterio razoado, non demostre suficiente competencia na materia ou por calquera causa precise confirmar mellor o seu nivel na materia.
Universidade de Vigo            | Rectorado | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000