Guia docente 2017_18
Facultade de Filoloxía e Tradución
Grao en Tradución e Interpretación
 Materias
  Idioma moderno: Idioma 1, II: Francés
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Traballo tutelado Presentación dos traballos 10 CB2
CB4
CE8
CE10
CE18
CT2
CT4
CT6
CT12
CT15
CT17
CT23
Outros
practica oral
10 CB4
CE4
CE18
CE30
CT22
Probas prácticas, de execución de tarefas reais e/ou simuladas. Probas de coñecemento e práctica da lingua francesa 20 CB3
CB5
CE18
CT10
CT22
CT23
Outras Proba final global teórica e práctica sobre os coñecementos adquiridos durante o curso 60 CB1
CE27
CE30
CT9
CT22
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

A avaliación é contínua; para ser avaliado na materia será
necesario ter entregado os traballos na data requirida, un traballo a mediados de cada mes. Tamén se terá en conta a participación activa no curso. As
probas non
entregadas ou non superadas cun mínimo dun valor de 4/10 contarán coma un cero. En caso de plaxio, a
nota  final é de suspenso.

Haberá una proba final para os alumnos de avaliación continua
na última semana de docencia que será publicada en faitic. Será  de
contido práctico e teórico (60%). Para superar a materia farase a media e
haberá que superar cun mínimo dun 4 cada una das partes.

Teráse en conta para a Avaliación: a lectura do libro como destreza de comprensión lectora, a expresión oral, a argumentación, a expresión escrita e a gramática vista ao longo do curso.

Para os alumnos non acollidos a esta
modalidade a nota da proba será un 100%.O examen para o alumnado de avaliación única será a data
establecida no calendario de exames da FFT.

Os alumnos que non superen
a avaliación contínua e os que non se presentaron ao Final, farán en
xullo unha proba final que contará coma un 100% da nota (30/70 parte
práctica e teórica) na data
establecida no calendario de exames da FFT.

A
copia ou plaxio total ou parcial en calquera tipo de traballo ou exame suporá un
suspenso global na materia
. Alegar descoñecemento do que supón un plaxio
non eximirá ao alumnado da súa responsabilidade neste aspecto.

A avaliación terá en conta non só a pertinencia e calidade do contido das respostas senón tamén a súa corrección lingüística.

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000