Guia docente 2020_21
Facultade de Filoloxía e Tradución
Grao en Tradución e Interpretación
 Materias
  Idioma moderno: Idioma 1, II: Francés
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Traballo tutelado Presentación dos traballos 20 CB2
CB4
CE8
CE10
CE18
CT2
CT4
CT6
CT12
CT15
CT17
CT23
Práctica de laboratorio Probas de coñecemento e práctica da lingua francesa 20 CB3
CB5
CE18
CT10
CT22
CT23
Exame de preguntas de desenvolvemento Proba de coñecemento da teoría e aplicación da mesma 60 CB1
CB4
CB5
CE4
CE18
CE30
CT4
CT6
CT23
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

A avaliación é contínua; para ser avaliado na materia será
necesario ter entregado os traballos na data requirida, un traballo a mediados de cada mes. Tamén se terá en conta a participación activa no curso.Solo computarán para facer a media as
probas ou traballos cun mínimo dun valor de 4/10 Si non o alumnado terá que ir a sesión final. En caso de plaxio, a
nota  final é de suspenso.

Haberá una proba final para os alumnos de avaliación continua
na última semana de docencia que será publicada en faitic. Será  de
contido práctico e teórico (60%). Para superar a materia farase a media e
haberá que superar cun mínimo dun 4 cada una das partes.

Teráse en conta para a Avaliación: a lectura do libro como destreza de comprensión lectora, a expresión oral, a argumentación, a expresión escrita e a gramática vista ao longo do curso.

Para os alumnos non acollidos a esta
modalidade a nota da proba será un 100%.O examen para o alumnado de avaliación única será a data
establecida no calendario de exames da FFT.

Os alumnos que non superen
a avaliación contínua e os que non se presentaron ao Final, farán en
xullo unha proba final que contará coma un 100% da nota (30/70 parte
práctica e teórica) na data
establecida no calendario de exames da FFT.

A
copia ou plaxio total ou parcial en calquera tipo de traballo ou exame suporá un
suspenso global na materia
. Alegar descoñecemento do que supón un plaxio
non eximirá ao alumnado da súa responsabilidade neste aspecto.

A avaliación terá en conta non só a pertinencia e calidade do contido das respostas senón tamén a súa corrección lingüística.

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000