Guia docente 2017_18
Facultade de Filoloxía e Tradución
Grao en Tradución e Interpretación
 Materias
  Idioma moderno: Idioma 2, I: Portugués
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Traballos de aula Trabalhos individuais ou em grupos sobre temas gramaticais diversos a partir de textos de cultura lusófona. Estes trabalhos poderão ter uma frequência semanal. 30 CB1
CB2
CB3
CB4
CE1
CE8
CE21
CE32
CT2
CT4
CT17
CT22
CT23
Probas prácticas, de execución de tarefas reais e/ou simuladas. Exercícios orais de compreensão, expressão e fonética.
Haverá uma prova oral individual. No caso do regime semipresencial, os alunos também têm de estar presentes no dia do exame.
30 CB3
CB5
CE1
CE2
CE10
CE22
CT12
CT17
CT22
CT23
Probas de resposta longa, de desenvolvemento Uma prova escrita sobre os conteúdos teórico-práticos e de civilização lusófona vistos durante o curso.
No caso da avaliação única, os/as alunos/as também têm de estar presentes no dia do exame.
40 CB1
CB2
CB3
CE1
CE2
CE8
CE21
CE25
CT4
CT17
CT22
CT23
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

Outros comentarios e avaliación de xullo

As/Os estudantes deberán escoller, de forma obrigatoria nas primeiras duas semanas do cuadrimestre en cuestión, entre dúas opcións: un sistema de avaliación continua (cf. supra a descrición en “Avaliación”) ou un sistema de avaliación única. Recoméndase optar polo primeiro.

Avaliación continua

Dado que se trata do ensino dunha lingua estranxeira é moi recomendábel asistir con regularidade ás aulas. Quen non teña posibilidade de asistir a un mínimo de 80% das aulas debe comunicalo ao profesorado. En todo caso, a non realización de probas ou exercicios parciais previstos polo sistema de avaliación continua (cf. supra a descrición en “Avaliación”) suporá a obtención dunha cualificación de 0 (cero) puntos nesta.

A data do último exame de avaliación continua coincidirá coa data do exame de avaliación única recollida no calendario oficial da FFT.

Avaliación única

A avaliación única consiste dunha proba escrita seguida doutra proba oral que se realizarán no mesmo día en salas de aula contiguas. É preciso superar ambas as probas (escrita e oral) para superar a materia e, en caso de suspenso, haberá que recuperar ambas as probas na convocatoria de xullo.

A avaliación única valorarase da seguinte forma:

1. Proba escrita teórico-práctica: 75% da nota final.

2. Proba oral: 25% da nota final. Esta proba será gravada en formato audio e a participación nela suporá o consentimento da gravación.

É preciso superar ambas as probas (escrita e oral) para aprobar a materia.

A non presentación a unha das probas sen xustificante suporá a obtención nela dunha cualificación de 0 (cero) puntos.

A copia ou o plaxio nos respectivos exames das avaliacións continua ou
única será penalizado cun suspenso (nota numérica: 0) nestas. Alegar
descoñecemento do que supón un plaxio non eximirá o alumnado da súa
responsabilidade neste aspecto.


Segunda edición das actas

Os mesmos criterios da avaliación única aplicaranse na segunda edición das actas (xullo).

No caso particular do alumnado de avaliación continua que non superase a materia na primeira
convocatoria e tiver que acudir á segunda edición das actas, este terá que
examinarse exclusivamente da parte ou partes que teñan suspensas (exame
oral e/ou escrito).

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000