Guia docente 2023_24
Escuela de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio
Máster Universitario en Enxeñería Aeronáutica
 Materias
  Aerodinámica e aeroelasticidade avanzadas
   Avaliación
  Descrición Cualificación Resultados de Formación e Aprendizaxe
Estudo de casos Cinco casos de estudo para cuxa resolución se utilizará software e/ou experimentación. A cualificación de cada un deles será dun 10% (tres dos casos de estudo), e 15% (dous dos casos de estudo). 60 A3
A4
A9
A14
Exame de preguntas obxectivas Exame baseado na resolución de problemas e/ou preguntas conceptuais sobre os contidos da materia. Será en data de exame oficial. Nota mínima de 5.0. 35 A3
A4
A9
A14
Presentación Presentacións dos resultados dos casos de estudo a realizar polo alumnado ao longo do curso. 5 A3
A4
A14
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

Avaliación da primeira oportunidade

Para superar a materia en 1a oportunidade será necesario obter unha puntuación superior a 5 puntos sobre 10 na avaliación conxunta da avaliación continua durante o desenvolvemento das clases e do exame na data oficial. Ademais, a nota do exame na data oficial deberá ser superior ou igual a 5 puntos sobre 10. A nota final da avaliación continua obterase segundo as porcentaxes indicadas.

Para a avaliación global realizarase un exame o día da data oficial, no que se inclúen todos os contidos da materia, incluídos os contidos e métodos empregados nos casos prácticos. A cualificación do devandito exame para superar a materia será de 5 puntos sobre 10.

O calendario das probas de avaliación aprobado oficialmente pola Junta de Centro da EEAE está publicado na web

http://aero.uvigo.es/gl/docencia/exames

As probas de avaliación continua realizaranse en horario lectivo"

O estudante ten dereito a optar á avaliación global segundo o procedemento e o prazo que estableza o centro para cada convocatoria.

avaliación de segunda oportunidade

O estudantado deberá realizar o exame de segunda convocatoria de todos os contidos da materia, que suporá o 100% da nota, se a nota final da avaliación continua é inferior a 5 puntos sobre 10. Tamén terá que presentarse á segunda convocatoria. exame nos seguintes casos:

- Obter unha cualificación inferior a 5 puntos sobre 10 no exame final de primeira oportunidade

No caso de obter unha nota superior ou igual a 5 no exame de segunda oportunidade, a nota final da materia será a nota máis alta entre:

* o exame de 2a convocatoria

* a media das actividades realizadas durante o curso (media coas porcentaxes da táboa de avaliación substituíndo a nota do exame da primeira convocatoria pola segunda convocatoria)

Avaliación de fin de carreira

Para a avaliación de fin de grao, o día da data oficial realizarase un exame no que se recollerán todos os contidos da materia. A cualificación do devandito exame para superar a materia será de 5 puntos sobre 10.

Universidade de Vigo            | Rectorado | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000