Guia docente 2020_21
E. S. de Enxeñaría Informática
Grao en Enxeñaría Informática
 Materias
  Técnicas de comunicación e liderado
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Resolución de problemas Asistencia e resolución de casos propostos nos grupos prácticos.

Resultados de aprendizaxe avaliados: RA1, RA2
40 CE8
CE9
CT8
CT9
CT10
CT12
CT13
CT14
Presentación Exposicións orais onde se valorarán principalmente as habilidades comunicativas
Resultados de aprendizaxe avaliados: RA1, RA2
35 CE8
CE9
CT9
CT10
CT12
CT13
CT14
Traballo tutelado Valorarase as dotes e soportes de apoio á comunicación, a capacidade de realización de traballos, a procura de información de calidade, o traballo en equipo, así como as dotes de liderado.

Resultados de aprendizaxe avaliados: RA1, RA2
20 CE8
CE9
CT9
CT10
CT12
CT13
Resolución de problemas e/ou exercicios Esta probas busca avaliar a asimilación dos contidos da materia a nivel práctico.


Resultados de aprendizaxe avaliados: RA1, RA2
5 CB2
CB4
CB5
CG1
CG3
CG4
CG5
CG6
CG8
CG9
CE8
CE9
CT1
CT2
CT3
CT4
CT5
CT6
CT7
CT8
CT9
CT10
CT11
CT12
CT13
CT14
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

ALUMNOS ASISTENTES

A avaliación anterior é válida para alumnos asistentes que realicen avaliación continua. O alumnado deberá aprobar cada unha das probas de avaliación enumeradas anteriormente para superar a materia con un mínimo dun 5.

O calendario de probas de avaliación aprobado oficialmente pola Xunta de Centro da ESEI atópase publicado na páxina web http://www.esei.uvigo.es.

ALUMNOS NON ASISTENTES

Para
o caso de alumnos NON ASISTENTES, a materia avaliarase cun
exame teórico-práctico que representará o 100% da
calificación da materia. Para
superar a materia é IMPRESCINDIBLE sacar unha puntuación igual ou
superior a 5 sobre 10.

O calendario de probas de avaliación aprobado oficialmente pola Xunta de Centro da ESEI atópase publicado na páxina web http://www.esei.uvigo.es.

CONVOCATORIA DE XULLO

O alumnado será avaliado cun
único exame presencial. Para
superar a materia é IMPRESCINDIBLE sacar unha puntuación igual ou
superior a 5 sobre 10.

O calendario de probas de avaliación aprobado oficialmente pola Xunta de Centro da ESEI atópase publicado na páxina web http://www.esei.uvigo.es.

CONVOCATORIA FIN DE CARREIRA

Aqueles/as
alumnos que cumpran as condicións marcadas pola Universidade de Vigo
para a realización da convocatoria de fin de carreira, realizarán un
único exame presencial.

O calendario de probas de avaliación aprobado oficialmente pola Xunta de Centro da ESEI atópase publicado na páxina web http://www.esei.uvigo.es/index.php?id=29.

PROCESO DE CUALIFICACIÓN EN ACTAS

Se non supera algunha das probas de avaliacion cun mínimo de 5 sobre 10, a nota que se porá en actas será a maior das da parte que teña superadas.

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000