Guia docente 2022_23
Facultade de Dereito
Máster Universitario en Avogacía-Ourense
 Materias
  Práctica Administrativa
   Contidos
Tema Subtema
1. As fontes do dereito Administrativo 1. Principios de competencia e de xerarquía normativa
2. A Constitución: o control de constitucionalidade
3. As leis e as normas con rango de lei
4.- Os regulamentos administrativos: exame especial do control xudicial.
2. O Procedemento administrativo e os actos administrativos. 1. Procedemento administrativo e expedientes administrativos. 2. Cómputo de prazos. 3. Silencio administrativo, caducidade e prescrición. 4. Clasificación dos actos administrativos. 5. A invalidez dos actos administrativos. 6. Notificación e publicación dos actos administrativos. 7. Finalización do procedemento. 8. Execución forzosa de actos administrativos. 9-. Referencia ao procedemento sancionador e á responsabilidade patrimonial.
3. O control da legalidade en vía administrativa da actividade administrativa. 1. Os recursos administrativos: alzada. reposición e extraordinario de revisión.
2. Medidas cautelares.
3. Revisión de oficio dos actos administrativos.
4. Recursos especiais, en particular, o recurso especial en materia de contratación.
5. Reclamacións previas á vía civil: tercerías de dominio e de mellor dereito.
4. A orde xurisdiccional contencioso-administrativo. 1. Extensión e límites do contencioso-administrativo. 2. As Administracións públicas ante outras ordes xurisdiccionais. 3. Órganos. 4. Suxeitos. 5. Obxecto.
5. Os procedementos contencioso-administrativos. 1. Procedemento ordinario. 2. Procedemento abreviado. 3. Procedementos especiais.
6. Os recursos contra resolucións xudiciais. 1. Recursos contra providencias e autos do xuíz e contra resolucións do letrado da Administración de Xustiza.
2. Recursos contra sentenzas: apelación e casación.
3. Revisión de sentenzas e nulidade de actuacións.
7. Práctica en distintos ámbitos materiais 1 Urbanismo. 2. Expropiación forzosa. 3. Estranxeiría. 4. Contratación pública. 5. Formas de acción.
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000