Guia docente 2020_21
Facultade de Dereito
Grao en Dereito
 Materias
  Dereito financeiro e tributario II
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Exame de preguntas de desenvolvemento Proba final que consta de dous partes: unha práctica escrita (na que a/a alumna/ou terá que demostrar a adquisición das competencias esenciais da materia), e unha teórica oral (na que se formularán distintas preguntas sobre o temario da materia).
Para as/vos alumnas/vos que se someten ao sistema de avaliación continua esta proba representará o 70% da súa nota final.
Para as/vos alumnas/vos que NON se someten ao sistema de avaliación continua, a súa cualificación estará integrada polo 70% da cualificación obtida no exame téorico oral e o 30% pola cualificación obtida no exame práctico escrito.
Resultado de aprendizaxe: Coñecer, interpretar e aplicar as normas reguladoras do sistema tributario español
70 CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CE20
CE21
CT1
CT3
CT4
CT5
Exame de preguntas obxectivas Nos Seminarios realizaranse probas de resposta curta e/ou de tipo test exclusivamente ás/vos alumnas/vos que se sometan ao sistema de avaliación continua. A nota media dos distintos exames tipo test ou de resposta curta constituirán o 20% da nota final de ditas/vos alumnas/vos.
Resultado de aprendizaxe: Coñecer, interpretar e aplicar as normas reguladoras do sistema tributario español
20 CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CE20
CE21
CT1
CT3
CT4
CT5
Observación sistemática O profesorado, a través de diferentes actividades que propoña ao alumnado que se someta a avaliación continua (casos prácticos, exposición oral dun tema, presentación escrita dun traballo, tarefa colaborativa na aula, etc.), valorará a participación activa e a calidade das intervencións deste tanto nas clases maxistrais como, sobre todo, nos seminarios.
A participación activa e de calidade do alumnado sometido a avaliación continua suporá o 10% da súa cualificación final.
Resultado de aprendizaxe: Coñecer, interpretar e aplicar as normas reguladoras do sistema tributario español
10 CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CE20
CE21
CT1
CT3
CT4
CT5
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

O temario que figura no apartado de contidos constitúe unha versión resumida das leccións que serán obxecto de exame. Oportunamente, ao comezo do curso académico, proporcionaráselle ao alumnado un temario máis detallado cos epígrafes que conforman cada lección. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 1ª EDICIÓN DE ACTAS 

1.-Ao comezo de curso, a/o alumna/o deberá manifestar a súa intención de acollerse ao sistema de avaliación continua. A tal fin, os profesores da materia proporcionaranlle un documento que a/o alumna/o deberá cubrir e asinar nun determinado prazo. Este documento será vinculante, de modo que as/os alumnas/os que o asinen NON poderán, con posterioridade e durante ese curso académico, cambiar de sistema de avaliación.  

2.- A/o alumna/o que se acolla ao sistema de avaliación continua, subscribindo o documento sinalado no punto anterior, será avaliada/o conforme aos criterios que se indicaron máis arriba: proba final (70%), probas de resposta curta ou tipo test (20%) e participación activa e de calidade (10%).

A proba final constará de dous partes: unha práctica escrita, que supoñerá un 20% da cualificación correspondente á proba final; e unha teórica oral, que supoñerá o 80% da cualificación correspondente á proba final. 

En todo caso, a/o alumna/ou deberá alcanzar unha cualificación mínima de 4 sobre 10 na proba final para que se lle teñan en conta as cualificacións obtidas mediante o sistema de avaliación continua. De non alcanzar esa nota mínima, a cualificación que se reflectirá na acta será a correspondente á de avaliación continua obtida ao longo do curso -probas de resposta curta (20%) e participación activa e de calidade (10%)-. 

 A proba final de avaliación realizarase na data, lugar e hora especificados no calendario oficial aprobado para ese efecto pola Xunta de Facultade para o curso académico 2020/21.
 

3.- As/os alumnas/os que NON se sometan a avaliación continua realizarán unha única proba final na que se avaliarán todas as competencias da materia e que constará de dous partes: un exame teórico e oral, que supoñerá o 70% da súa cualificación final; e un exame práctico e escrito (que será diferente ao que realicen os alumnos sometidos a avaliación continua), o cal supoñerá o 30% da súa cualificación final. 

A proba final de avaliación realizarase na data, lugar e hora especificados no calendario oficial aprobado para ese efecto pola Xunta de Facultade para o curso académico 2020/21.

 4.- Advertencia para todo tipo de alumnado (con ou sen avaliación continua): o estudante que concorra a unha soa das probas do exame final (proba oral e teórica ou proba escrita e práctica) cualificaráselle como Non Presentado. 

5.- As competencias para avaliar serán, para todo o alumnado, as indicadas máis arriba na apartado "Avaliación". Os resultados da aprendizaxe, tanto para o alumnado que se somete a avaliación continua como para o que opte polo sistema de proba final única, serán os mesmos: Coñecer, interpretar e aplicar as normas reguladoras do sistema tributario español. 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN 2ª EDICIÓN DE ACTAS

 1.- No exame de xuño/xullo só se realizará unha proba final, que constará de dous partes: unha práctica escrita (na que se resolverán un ou varios casos prácticos) e unha teórica oral (na que se formularán distintas preguntas sobre o temario da material). A citada proba final realizarase na data, lugar e hora especificados no calendario oficial aprobado para ese efecto pola Xunta de Facultade para o curso académico 2020/21.

 2.- As/os alumnas/os que se someteron ao sistema de avaliación continua ao longo do curso conservarán a nota que obtivesen, e que representará o 30% da súa cualificación final (probas de resposta curta 20% e participación activa e de calidade 10%)-. O 70% da nota restante provirá da mencionada proba final. Dita proba final constará de dous partes: unha práctica e por escrito (que supoñerá un 20% da cualificación correspondente á proba final) e unha teórica e oral (na que se formularán distintas preguntas sobre o temario da materia, e que supoñerá o 80% da cualificación correspondente á proba final). 

En todo caso, a/o alumna/o deberá alcanzar unha cualificación mínima de 4 sobre 10 na proba final para que se lle teñan en conta as cualificacións obtidas mediante o sistema de avaliación continua. De non alcanzar esa cualificación mínima, a nota que se reflectirá na acta será a correspondente á de avaliación continua obtida ao longo do curso.

Para as/os alumnas/os que se someteron ao sistema de avaliación continua e que non superasen a proba final, nin na primeira nin na segunda oportunidade de exame, poderáselles conservar a nota obtida a través de devandito sistema no curso académico seguinte. 

3.- Para as/os alumnas/os que NON se sometan a avaliación continua a súa cualificación final estará integrada polo 70% da cualificación obtida no exame teórico oral e o 30% da cualificación obtida no exame práctico escrito. A proba práctica escrita será diferente á que realice o alumnado sometido a avaliación continua.

 4.-Advertencia para todo tipo de alumnado (con ou sen avaliación continua): o estudante que concorra a unha soa das probas do exame final (proba oral e teórica ou proba escrita e práctica) cualificaráselle como Non Presentado. 

 5.- As competencias para avaliar serán, para todo o alumnado, as indicadas máis arriba na apartado "Avaliación". Os resultados da aprendizaxe, tanto para o alumnado que se somete a avaliación continua como para o que opte polo sistema de proba final única, serán os mesmos: Coñecer, interpretar e aplicar as normas reguladoras do sistema tributario español. 

 ADVERTENCIA ESPECÍFICA PARA AS/OS ALUMNAS/OS QUE CONCORRAN Á CONVOCATORIA DE FIN DE CARRERA:
 

O exame da convocatoria de Fin de Carrera será unha proba escrita con dous partes, teórica e práctica, cuxa cualificación conformará o 100% da nota final. Dita nota estará integrada polo 70% da cualificación obtida no exame teórico e o 30% da cualificación obtida no exame práctico, nos que se avaliarán todas as competencias da materia e os resultados da aprendizaxe sinalados na guía docente (Coñecer, interpretar e aplicar as normas reguladoras do sistema tributario español). O estudante que concorra a unha soa das probas do exame final (proba teórica ou proba práctica) cualificaráselle como Non Presentado.
 

No exame de Fin de Carrera non se terá en conta a nota de avaliación continua que o alumnado, no seu caso, obtivese no curso académico anterior.

 O exame de Fin de Carrera realizarase na data, lugar e hora especificados no calendario oficial aprobado para ese efecto pola Xunta de Facultade para o curso académico 2020/21.
 

ADVERTENCIA ESPECÍFICA PARA AS/OS ALUMNAS/OS QUE SOLICITEN SER EXAMINADOS POR TRIBUNAL (SÓ PARA ALUMNADO QUE SE ATOPE EN 4ª MATRICULA E SEGUINTES): 

 O exame constará de dous partes (práctica e teórica) e será exclusivamente escrito.

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000