Guia docente 2023_24
Facultade de Historia
Grao en Xeografía e Historia
 Materias
  Prácticas externas
   Resultados de Formación e Aprendizaxe
Código Descrición
A2 Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha forma profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo.
A4 Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solucións a un público tanto especializado coma non especializado.
B3 Obter as habilidades necesarias para rexistrar, analizar e interpretar a información relevante de índole xeográfica e histórica
B4 Desenvolver as destrezas asociadas á elaboración, transmisión e xestión do ""saber"" e ""saber facer"" adquirido así como dos resultados do seu razoamento crítico
C4 Conciencia crítica da relación entre os fenómenos xeográficos, físicos e humanos, a diferentes escalas territoriais
C7 Uso correcto da información xeográfica como instrumento de interpretación dos sistemas territoriais
C8 Desenvolvemento e aplicación dos procedementos de traballo de campo
C10 Capacidade de relacionar, sintetizar e expresar información xeográfica en sistemas gráficos e cartográficos
C11 Coñecemento e desenvolvemento de habilidades no ámbito da ordenación e planificación territorial
C12 Conciencia crítica da relación entre os acontecementos e procesos actuais e o pasado
C17 Capacidade de ler textos historiográficos e documentos orixinais na propia lingua así como de transcribir, resumir e catalogar información de forma pertinente
C18 Coñecemento e habilidade para usar os instrumentos de recompilación de información tales como catálogos bibliográficos, inventarios de arquivo e referencias electrónicas
C23 Capacidade de identificar e utilizar apropiadamente fontes de información para a investigación histórica
C26 Visión diacrónica rexional e completa dos fenómenos artísticos territoriais
C29 Coñecemento sistemático e integrado do feito artístico: distintas linguaxes e técnicas da produción artística ao longo da historia
C31 Coñecementos básicos de iconografía como clave para a interpretación de imaxes
C33 Coñecementos sobre documentación, composición de materiais e técnicas construtivas dos bens artísticos mobles e inmobles
D1 Capacidade de análise e síntese
D2 Aplicación dos coñecementos
D3 Capacidade de organización e planificación
D4 Comunicación oral e escrita no idioma propio
D5 Capacidade de xestión da información e o coñecemento
D6 Resolución de problemas e toma de decisións.
D7 Capacidade de razoamento crítico
D8 Compromiso ético e responsabilidade social
D9 Traballo en equipo en diversos contextos
D10 Atención á diversidade e multiculturalidade.
D11 Capacidade de aprendizaxe autónoma
D12 Capacidade para imprevistos, creatividade e lideranza
D13 Iniciativa e espírito emprendedor
D14 Motivación pola calidade
D15 Sensibilidade a temas ambientais.
D16 Coñecemento doutras culturas
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000