Guia docente 2020_21
Facultade de Ciencias
Grao en Enxeñaría Agraria
 Materias
  Electrotecnia
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Resolución de problemas de forma autónoma Proporase ao alumno a resolución de problemas curtos sobre os contidos correspondentes ás seccións de Teoría de Circuitos e Máquinas Eléctricas.
Cada sección valorarase de 0 a 10 puntos.
A calificación final corresponderase coa a media aritmética de ambas seccións.
Resultados de aprendizaxe esperados: RA1-RA2-RA3
20 CB3
CB4
CG1
CE17
CT1
CT4
CT5
CT8
Informe de prácticas, prácticum e prácticas externas Valorarase positivamente a realización das prácticas e a resolución dun cuestionario referido á montaxe, resultados obtidos e interpretación dos mesmos.
A realización de cada práctica e presentación do informe de prácticas valorarase entre 0 e 10 puntos.
Para iso é imprescindible asistir á práctica o día e hora fixados ao comezo do curso. Non haberá recuperación de prácticas.
A avaliación do conxunto de prácticas é a media aritmética das puntuacións obtidas, está comprendida entre 0 e 10.
A non asistencia ás prácticas, conlevará a nota de cero puntos na mesma, independentemente que o alumno entregue o correspondente informe.
Unha vez realizada cada práctica fixarase o seu prazo de presentación.
As prácticas previstas son as seguintes:
Práctica 1: Normas de Seguridade en laboratorio.
Práctica 2: Corrente Continua.
Práctica 3: Corrente Alterna.
Práctica 4: Máquinas Eléctricas.
Resultados de aprendizaxe esperados: RA1-RA2-RA3
20 CB3
CB4
CG1
CG2
CE17
CT1
CT3
CT4
CT5
CT8
Exame de preguntas de desenvolvemento Realizarase un exame xeral con dúas seccións, unha correspondente aos contidos de teoría de circuítos e a outra correspondente aos de máquinas e instalacións eléctricas, que poden incluír tanto cuestións teóricas como exercicios de aplicación.
Cada sección valorarase de 0 a 10 puntos. A cualificación final calcularase mediante a media aritmética de ambas seccións, estando comprendida entre 0 e 10 puntos. Aínda que se esixirá un mínimo dun 3 en cada unha das partes para poder superar a materia.
A petición dos alumnos e co visto e prace da Dirección do Centro, poderase realizar unha proba parcial fora do horario habitual da materia, correspondente á parte de Teoría de Circuítos (Temas I a IV do apartado de Contidos).
Para superar esta proba parcial, a nota obtida será igual ou superior a 5 puntos sobre 10, e terán dúas opcións para presentarse ao exame final:
- Só á segunda sección: máquinas e instalacións eléctricas (Tema V e VI do apartado de Contidos). Neste caso conservarase a nota do exame parcial.
- Facer o exame completo (dúas seccións), de querer subir nota na primeira sección. Neste caso, a puntuación corresponderase coa obtida en cada unha das seccións do exame completo, non conservándose a nota do exame parcial.
En caso de non realizarse a proba parcial ou non superala o alumno, aplicarase directamente o parágrafo 1 e 2 de leste mesmo apartado (exame xeral).
Resultados de aprendizaxe esperados: RA1-RA2-RA3
50 CB3
CB4
CG1
CE17
CT1
CT4
CT5
Traballo O estudante deberá realizar un traballo ao longo do curso sobre "Instalacións Eléctricas".
O traballo entregarase en cada unha das convocatorias oficiais no momento do inicio do exame.
Resultados de aprendizaxe esperados: RA1-RA2-RA3
10 CB3
CG1
CE17
CT1
CT4
CT5
 
Outros comentarios sobre a Avaliación
As datas de exames son as aprobadas pola Xunta de Facultade (en caso de erro na transcrición das datas de exames, as válidas son as aprobadas oficialmente e publicadas no taboleiro de anuncios e na web do Centro):
  • Fin de Grao: 17 de Setembro de 2020 ás 16:00
  • 1ª edición: 26 de Marzo de 2021 ás 10:00
  • 2ª edición: 12 de Xullo de 2021 ás 10:00
Aqueles estudantes que teñan deberes laborais debidamente justificados, deberanse pór en contacto coa profesora responsable da materia para que lles defina o procedemento de avaliación que teñan que afrontar para superar a materia.


A nota media final obtense pola media ponderada dos ítem anteriores:

Nota = 0,10xTraballo + 0,20xInforme Prácticas + 0,20xResolución problemas autónoma + 0,50xExamen

Se como resultado da aplicación da media ponderada anterior, a nota final é superior a 4,9 puntos pero non se cumpre a condición de acadar un mínimo de 3 puntos en cada parte do exame final, a nota máxima será de 4,9 puntos.

O informe de prácticas e a resolución de problemas de forma autónoma son actividades de avaliación continua.

O profesorado desta materia considera xustificado que o alumnado poida presentarse a un exame final tendo opcións de aspirar á máxima cualificación posible, por tanto aqueles alumnos que desexen mellorar a cualificación correspondente á avaliación continua poderán presentarse a un exame adicional a continuación do exame xeral, no que se incluirán preguntas relativas aos contidos da docencia das prácticas de laboratorio e a resolución de problemas de forma autónoma, avaliable entre 0 e 10 puntos, e que poderá supor incluso un 40% da cualificación final. En caso de realizalo, a cualificación que se terá en conta para valorar as actividades de avaliación continua será a do exame adicional.


Para a segunda oportunidade de Xuño - Xullo mantense a última cualificación na avaliación continua obtida durante o propio curso, é dicir, ou ben a obtida polas actividades regulares ou a do exame adicional si realizouse, sen prexuízo de que, do mesmo xeito que na primeira oportunidade de Marzo, poida ser superada pola realización do exame adicional que se propoña a ese efecto. A cualificación que se terá en conta para valorar as actividades de avaliación continua, será a da última nota acadada.

Respecto ao traballo, na oportunidade de Xuño - Xullo, o alumno poderá entregar un novo traballo ou pedir previamente que se conserve a nota obtida na convocatoria de Marzo. A cualificación que se terá en conta para o traballo, será a da última nota alcanzada.


En canto ás notas obtidas na proba parcial ou no exame final, conservarase para a convocatoria de Xuño-Xullo, aquela sección superada na que se obtivo unha cualificación igual ou maior de 5 puntos sobre 10. Podendo presentarse:
  • Só á sección non superada. Neste caso conservarase a nota da sección xa superada.
  • Facer o exame completo (dúas seccións), de querer subir nota na sección xa superada anteriormente. Neste caso, a puntuación corresponderase coa obtida en cada unha das seccións do exame completo, non conservándose a nota da sección superada.
Cada nova matrícula na materia supón unha posta a cero de todas as cualificacións obtidas en cursos anteriores.

Convocatoria fin de carreira: o alumno que opte por examinarse en fin
de carreira será avaliado unicamente co exame (que valerá o
100 % da nota). En caso de non asistir a devandito exame ou non aprobalo,
pasará a ser avaliado do mesmo xeito que o resto de alumnos.

Espérase que o estudiantado presente un comportamento ético adecuado. En caso de detectar un comportamento ético non axeitado (copia, plagio, utilización de aparellos electrónicos non autorizados, e outros) considerarase que o/a alumno/a non reúne os requisitos necesarios para superar a asignatura. Neste caso, a califcación global en dita Edición será de suspenso (0.0).
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000