Guia docente 2019_20
Facultade de Ciencias
Grao en Enxeñaría Agraria
 Materias
  Hidroloxía
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Lección maxistral Participación no aula.
Resultado de aprendizaxe RA1
10
CE29
CE51
CT3
Seminario Calidade das memorias de seminarios.

Resultado de aprendizaxe RA1
20
CB3
CB4
CG1
CG2
CE29
CE51
CT1
CT3
CT4
CT5
CT8
Prácticas de campo Puntualidade e dedicación ao traballo. Calidade do traballo de campo, calidade das anotacións de resultados experimentais e observacións de campo. Calidade da memoria de prácticas

Resultado de aprendizaxe RA1
15
CB3
CB4
CG2
CE29
CE51
CT3
CT8
Resolución de problemas de forma autónoma Exercicios de cálculo. Probas tipo test, resposta curta e/ou de resposta longa relacionadas coas sesións maxistrais, seminarios e prácticas.

Resultado de aprendizaxe RA1
50
CG1
CG2
CE29
CE51
CT1
CT4
CT5
Prácticas de laboratorio Puntualidade e dedicación ao traballo. Calidade do traballo de laboratorio, calidade das anotacións de resultados experimentais e observacións. Calidade da memoria de prácticas.

Resultado de aprendizaxe RA1
5
CB3
CB4
CG2
CE29
CE51
CT3
CT8
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

A avaliación das probas metodolóxicas servirá para establecer a
cualificación final da materia, en primeira e segunda convocatoria. A
nota final será a suma da obtida nas diferentes probas.  A condición
para que unha proba sexa puntuada é que supere o 40% da súa máxima
cualificación.


En segunda convocatoria, o estudante poderá engadir as evidencias do
traballo que non puidese aportar ou superar en a  primeira convocatoria.
O estudante deberá demostrar a autoría do a tarefas entregables ante o
profesor que corresponda. As actividades auto-avaliadas e exposicións
non poderán ser realizadas fóra do bimestre de docencia.


Requírese do estudante que curse esta materia un conduta responsable e honesta. Considérase inadmisible calquera forma de fraude (i.e., copia
ou plaxio) encamiñado a falsear o nivel de coñecemento ou destreza
alcanzado polo estudante en calquera tipo de proba, informe ou traballo
deseñado con este propósito. Esta conduta fraudulenta valorada e no seu
caso sancionada coa firmeza e rigor que establece a normativa vixente.


Os estudantes que declaren actividades profesionais coincidentes co
horario presencial deberán acreditar a súa situación, na que conste o
seu horario laboral e lugar de traballo. Unha vez acreditada, os
responsables da materia poderán facilitar un procedemento alternativo de
participación e avaliación adecuado ao caso.


Exames:

- Fin de carrera: 04/10/2019 16:00

- Primera edición: 05/06/2020 10:00

- Segunda edición: 29/06/2020 10:00


En caso de erro na transcrición das datas de exames, as válidas son as
aprobadas oficialmente e publicadas no taboleiro de anuncios e na web
do Centro.


Na segunda convocatoria os criterios de avaliación serán idénticos aos considerados na primeira convocatoria.


Na convocatoria de fin de carreira a avaliación contará unicamente dun exame que valerá o 100% de nota.

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000