Secretaría Uvigo - Instruccións

Inscrición en procesos de selección de persoal de administración e servizos da Universidade de Vigo

Pasos:

  • 1 Paso 1: Convocatoria
  • 2 Paso 2: Datos persoáis
  • 3 Paso 3: Taxas
  • 4 Paso 4: Revisión e impresión
Para inscribirse nun proceso selectivo debe ter en conta:
  1. Os campos marcados cun asterisco vermello son obrigatorios.
  2. Se necesita modificar ou corrixir algo pode premer no botón ATRÁS.
  3. No paso 4 amosaranse os datos que vostede teña introducido; deberá comprobar que son correctos ou ben proceder a rectificalos.
  4. Unha vez cuberto o formulario deberá imprimilo e entregalo na forma e no prazo indicados na convocatoria. Sobre o formulario impreso non caben modificacións; de ser necesarias deberá encher un novo formulario.
  5. Este procedemento debe seguirse para cada convocatoria na que se queira participar.
  6. Pode consultar as instrucións completas para cubrir o formulario de inscrición.


De acordo co disposto no artigo 13 do Regulamento UE 2016/679, do Parlamento Europeo e do Consello, de 27 de abril, relativo á protección da persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos e co disposto no artigo 11 da Lei orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais, os datos facilitados na solicitude serán tratados baixo a responsabilidade da Universidade de Vigo. En calquera momento poderá exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, oposicion e cancelación mediante solicitude dirixida ao reitor da Universidade de Vigo no rexistro da Universidade de Vigo, ou en calquera dos rexistros indicados no artigo 16 da LPCAP. Máis información: https://www.uvigo.gal/proteccion-datos