Educational guide 2023_24
Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo
Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos
 Materias
  Práctica Fiscal
   Avaliación
  Descrición Cualificación Resultados de Formación e Aprendizaxe
Observación sistemática A asistencia participativa ás clases e seminarios será relevante para a cualificación final. O alumnado que voluntariamente participe en actividades de aprendizaxe-servizo, no marco da avaliación continua, será avaliado mediante unha memoria de actividade entregada antes da proba final cunha cualificación que se integrará dentro do 20% da nota reservada para asistencia e participación. 20
Exame de preguntas obxectivas Durante o curso realizaranse dúas probas de resposta curta ou tipo test exclusivamente para o alumnado que se someta á avaliación continua. Cada unha destas probas suporá o 40% da nota final. Ambos sumarán un total do 80% da nota do alumno. 80
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

PRIMEIRA OPORTUNIDADE DE EXAME:

1.- Segundo o establecido no Regulamento de Avaliación, a
cualificación e calidade da docencia e o proceso de aprendizaxe do alumnado
(aprobado polo Claustro da Universidade de Vigo o 18 de abril de 2023), o/a
estudante/a deberá manifestar a súa intención de non beneficiarse do sistema
de avaliación continua de acordo co procedemento e na data que establezan os
órganos competentes do Centro.2.- O alumno que se acolla ao sistema de avaliación continua
será avaliado segundo os seguintes criterios: 1º) Primeira proba parcial, que
se realizará a mediados do cuadrimestre (40%), 2º) Segunda proba parcial, que
terá lugar ao final do cuadrimestre (40%), 3o) Asistencia regular e
participación activa nas clases e, se é o caso, asistencia a outras posibles
actividades organizadas pola Área de Dereito Financeiro e Tributario (20% do
valor total da cualificación final).As dúas probas escritas parciais son obrigatorias, e
consistirán en probas obxectivas tipo test ou de resposta curta, ambas
realizadas durante o período lectivo. Cada unha destas dúas probas parciais ten
carácter liberatorio sempre que o alumno acade unha nota mínima de 5 sobre 10,
polo que, superadas ambas as dúas probas, non estará obrigado a realizar o
exame final da materia, como requisito para superar esta.Se o alumno acollido ao sistema de avaliación continua non
superase unha ou ambas probas obxectivas tipo test ou probas parciais de
resposta curta realizadas ao longo do cuadrimestre, estará obrigado a realizar
o exame final tipo test ou de resposta curta. No exame final será obxecto
de recuperación a parte ou partes que non fosen liberadas nas probas parciais.
No devandito exame final, o alumnado deberá acadar unha nota mínima de 4 sobre
10 (en cada unha das partes da materia que, se é o caso, se examina) para que
se teña en conta a cualificación obtida ao longo do curso, é dicir, pola asistencia regular e a participación activa nas clases, e se é o caso, asistencia a outras posibles
actividades organizadas pola área de Dereito Financeiro e Tributario (máximo
20%). De non acadarse esta nota mínima, a cualificación que se reflectirá na
acta será a obtida no exame final.Asimesmo, poderán concorrer ó exame final os alumnos que
superen as dúas probas de avaliación continua realizadas durante o cuadrimestre
e queiran subir a súa nota.3.- Alumnado de avaliación global: a súa cualificación
estará composta polo 50% da nota obtida nun exame teórico escrito e o 50% da
nota obtida nun exame práctico escrito, sendo diferente á do alumnado de avaliación continua, na que se avaliarán todas as competencias.4.- Para todo o alumnado, o exame final realizarase na data,
lugar e hora sinaladas no calendario oficial aprobado ós efectos pola Xunta
de Facultade para o curso 2023/2024.SEGUNDA OPORTUNIDADE DE EXAME:1.- No exame de xuño/xullo, o alumno que se acollese ao
sistema de avaliación continua só realizará un exame final de resposta múltiple
ou de resposta curta. En todo caso, o alumno deberá acadar unha nota mínima de
4 sobre 10 na proba final para que se teñan en conta as cualificacións obtidas
pola asistencia regular e a participación activa na clase e, no seu caso, a
asistencia ás actividades organizado pola área de Dereito Financeiro e Tributario
(máximo 20%). De non acadarse esta nota mínima, a cualificación que se
reflectirá na acta será a obtida no exame final.2.- O alumnado que se someteu ao sistema de avaliación
continua conservará, exclusivamente para a segunda oportunidade de exame, a cualificación
que obtivera pola asistencia regular e participación activa nas clases e, se é
o caso, pola asistencia ás actividades organizadas pola área de Dereito Financeiro e Tributario (máximo 20%).3.- Para o alumnado de avaliación global, a súa
cualificación estará composta polo 50% da nota obtida nun exame teórico escrito
e o 50% da cualificación obtida nun exame práctico escrito, sendo diferente ó que
realicen os/as alumnos/as de avaliación continua, na que se avaliarán todas as
competencias.4.- O exame final, tanto do alumnado de avaliación continua
como de avaliación global, realizarase na data, lugar e hora especificadas no
calendario oficial aprobado pola Xunta de Facultade para o curso
2023/2024. AVISO ESPECÍFICO PARA O ALUMNADO QUE ASISTA Á CONVOCATORIA FIN
DE CARREIRA:No exame de fin de carreira, a nota final estará composta polo
50% da nota obtida na proba teórica e o 50% da nota obtida na proba práctica,
ambas escritas. O exame de fin de carreira realizarase na data, lugar e hora
sinaladas no calendario oficial aprobado para o efecto pola Xunta de Facultade.

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | Spain | Tlf: +34 986 812 000