Educational guide 2024_25
Facultade de Filoloxía e Tradución
Grao en Tradución e Interpretación
 Materias
  Idioma moderno: Idioma 2, II: Francés
   Avaliación
  Descrición Cualificación Resultados de Formación e Aprendizaxe
Traballo tutelado Presentación dos traballos 20 A2
A4
C10
C18
D2
D4
D6
D12
D15
D17
D23
Prácticas con apoio das TIC Probas de comprensión 10
Práctica de laboratorio Probas de coñecemento e práctica da lingua francesa 10 A3
A5
C18
D10
D22
D23
Exame de preguntas de desenvolvemento Proba de coñecemento da teoría e aplicación da mesma e exercicios de tipo gramatical: aplicación práctica da mesma 40% e una proba de expresión y comprensión escrita 20% 60 A1
A4
A5
C4
C18
C30
D4
D6
D23
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

A avaliación
é contínua; para ser avaliado na materia será necesario ter entregado os
traballos na data requirida, un traballo a mediados de cada mes. Tamén se terá
en conta a participación activa no curso.Solo computarán para facer a media as probas
ou traballos cun mínimo dun valor de 4/10 Si non o alumnado terá que ir a
sesión final. En caso de plaxio, a nota  final é de suspenso.

Haberá
una proba final para os alumnos de avaliación continua na última semana de
docencia que será publicada en Moovi. Será  de contido práctico e teórico
(60%: 40% de aplicación da parte teórica e 20% de avaliación da expresión e comprensión escrita).

Para superar a materia farase a media e haberá que superar cun mínimo
dun 4 cada una das partes.

Terase
en conta para a Avaliación: a lectura do libro como destreza de comprensión
lectora, a expresión oral, a argumentación, a expresión escrita e a gramática
vista ao longo do curso.

Para
os alumnos non acollidos a esta modalidade a nota da proba será un
100%.O examen para o alumnado de avaliación única será a data establecida
no calendario de exames da FFT.

Os
alumnos que non superen a avaliación continua e os que non se presentaron ao
Final, farán en xullo unha proba final que contará coma un 100% da nota (30/70
parte práctica e teórica) na data establecida no calendario de exames da
FFT.

A
copia ou plaxio total ou parcial en calquera tipo de traballo ou exame
suporá un suspenso global da materia. Alegar descoñecemento do que
supón un plaxio non eximirá ao alumnado da súa responsabilidade neste aspecto.

A
avaliación terá en conta non só a pertinencia e calidade do contido das
respostas senón tamén a súa corrección lingüística.

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | Spain | Tlf: +34 986 812 000