Guia docente 2023_24
Facultade de Historia
Grao en Xeografía e Historia
 Resultados de Formación e Aprendizaxe


Sinale A Código Resultados de Formación e Aprendizaxe
  A1 Que os estudantes demostren posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte da base da educación secundaria xeral e adoita atoparse a un nivel que, malia se apoiar en libros de texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda do seu campo de estudo.
  A2 Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha forma profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo.
  A3 Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica ou ética.
  A4 Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solucións a un público tanto especializado coma non especializado.
  A5 Que os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender estudos posteriores cun alto grao de autonomía.
Sinale B Código Coñecementos
  B1 Coñecer o territorio (ambiente, sociedade, cultura) dende unha perspectiva diacrónica e sincrónica
  B2 Comprender os procesos que se desenvolven en diversas escalas espazo-temporais e en diversos contextos socio-culturais
  B3 Obter as habilidades necesarias para rexistrar, analizar e interpretar a información relevante de índole xeográfica e histórica
  B4 Desenvolver as destrezas asociadas á elaboración, transmisión e xestión do ""saber"" e ""saber facer"" adquirido así como dos resultados do seu razoamento crítico
  B5 Valorar as necesidades e problemas da sociedade e as aportacións (en termos de contribución efectiva) xeradas dende os ámbitos xeográfico-históricos, tendo en conta a necesaria igualdade social e entre sexos, a discapacidade e a educación para a paz
  B6 Aplicalas no contexto do futuro académico e/ou profesional; e crear as bases para futuros estudos de postgrao, especializados e/ou multi-disciplinares
Sinale C Código Habilidades
  C1 Coñecemento das claves e desenvolvemento do ámbito da Xeografía física
  C2 Coñecemento das claves e desenvolvemento do ámbito da Xeografía Humana
  C3 Coñecemento das claves e desenvolvemento dos espazos xeográficos, (aspectos físicos, humanos, económicos) na súa dinámica socio-territorial
  C4 Conciencia crítica da relación entre os fenómenos xeográficos, físicos e humanos, a diferentes escalas territoriais
  C5 Integración das dimensións espacial e temporal na explicación dos procesos territoriais
  C6 Coñecemento e aplicación dos principais métodos e técnicas de investigación xeográfica
  C7 Uso correcto da información xeográfica como instrumento de interpretación dos sistemas territoriais
  C8 Desenvolvemento e aplicación dos procedementos de traballo de campo
  C9 Capacidade de análise e interpretación das paisaxes
  C10 Capacidade de relacionar, sintetizar e expresar información xeográfica en sistemas gráficos e cartográficos
  C11 Coñecemento e desenvolvemento de habilidades no ámbito da ordenación e planificación territorial
  C12 Conciencia crítica da relación entre os acontecementos e procesos actuais e o pasado
  C13 Conciencia de respecto polos puntos de vista que se derivan de antecedentes culturais/nacionais
  C14 Coñecemento da estrutura diacrónica xeral do pasado
  C15 Coñecemento de linguas antigas
  C16 Coñecemento detallado dun ou máis períodos específicos do pasado da humanidade
  C17 Capacidade de ler textos historiográficos e documentos orixinais na propia lingua así como de transcribir, resumir e catalogar información de forma pertinente
  C18 Coñecemento e habilidade para usar os instrumentos de recompilación de información tales como catálogos bibliográficos, inventarios de arquivo e referencias electrónicas
  C19 Coñecemento da historia nacional propia
  C20 Coñecemento da historia europea nunha perspectiva comparada
  C21 Coñecemento da historia da integración europea
  C22 Coñecemento da historia universal
  C23 Capacidade de identificar e utilizar apropiadamente fontes de información para a investigación histórica
  C24 Conciencia crítica das coordenadas espazo-temporais da Historia da Arte
  C25 Visión diacrónica xeneral da Historia da Arte Universal
  C26 Visión diacrónica rexional e completa dos fenómenos artísticos territoriais
  C27 Coñecementos particulares e optativos da Historia da Arte
  C28 Coñecemento das distintas metodoloxías da aproximación á Historia da Arte
  C29 Coñecemento sistemático e integrado do feito artístico: distintas linguaxes e técnicas da produción artística ao longo da historia
  C30 Coñecemento das principais fontes literarias e documentais da Historia da arte
  C31 Coñecementos básicos de iconografía como clave para a interpretación de imaxes
  C32 Coñecemento práctico dos procesos básicos da metodoloxía científica en Historia da Arte
  C33 Coñecementos sobre documentación, composición de materiais e técnicas construtivas dos bens artísticos mobles e inmobles
  C34 Coñecementos instrumentais aplicados á Historia da Arte
Sinale D Código Competencias
  D1 Capacidade de análise e síntese
  D2 Aplicación dos coñecementos
  D3 Capacidade de organización e planificación
  D4 Comunicación oral e escrita no idioma propio
  D5 Capacidade de xestión da información e o coñecemento
  D6 Resolución de problemas e toma de decisións.
  D7 Capacidade de razoamento crítico
  D8 Compromiso ético e responsabilidade social
  D9 Traballo en equipo en diversos contextos
  D10 Atención á diversidade e multiculturalidade.
  D11 Capacidade de aprendizaxe autónoma
  D12 Capacidade para imprevistos, creatividade e lideranza
  D13 Iniciativa e espírito emprendedor
  D14 Motivación pola calidade
  D15 Sensibilidade a temas ambientais.
  D16 Coñecemento doutras culturas
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000