Guia docente 2023_24
Facultad de Historia
Grao en Xeografía e Historia
 Materias
  Historia das relixións
   Avaliación
  Descrición Cualificación Resultados de Formación e Aprendizaxe
Resolución de problemas de forma autónoma Avaliación contínua do traballo autónomo do alumnado mediante a súa participación nas tarefas propostas na plataforma Moovi.
Con elo dará conta dos seguintes resultados de aprendizaxe: Respecto a outras culturas e modos de entender ao home e á súa contorna. Análise e valoración dos conceptos aprendidos a partir do uso de fontes bibliográficas e das interpretacións historiográficas
10 B2
C13
D10
D16
Exame de preguntas de desenvolvemento O alumnado examinarase dos seus coñecementos sobre os contidos teóricos da materia. Con elo dará conta dos seguintes resultados de aprendizaxe: Avaliación do proceso de construción dalgúns elementos esenciais da evolución humana. Respecto a outras culturas e modos de entender ao home e á súa contorna. Análise e valoración dos conceptos aprendidos a partir do uso de fontes bibliográficas e das interpretacións historiográficas 40 B2
C23
D16
Traballo Entrega, exposición e defensa na aula do traballo tutelado, avaliándose os seus contidos, estrutura, presentación, capacidade de síntese e análise crítica. Con elo dará conta dos seguintes resultados de aprendizaxe: Elaboración e presentación, oral e escrita, de traballos monográficos, individuais ou colectivos, baseados en fontes e bibliografía específicas. Análise crítico das tradicións historiográficas sobre temas controvertidos ou de interese xeral. Compromiso coa ética e responsabilidade social como cidadán e profesional. 40 B5
C13
D7
D8
D10
Presentación Exposición dos resultados obtidos no traballo de curso na que participarán tódolos integrantes do grupo, que serán cualificados de forma individual.
Con elo se dará conta dos seguintes resultados de aprendizaxe: Elaboración e presentación, oral e escrita, de traballos monográficos, individuais ou colectivos, baseados en fontes e bibliografía específicas. Análise crítico das tradicións historiográficas sobre temas controvertidos ou de interese xeral. Compromiso coa ética e responsabilidade social como cidadán e profesional.
10 A3
C23
D4
D10
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

O alumnado deberá cumprir os requisitos mínimos de presencialidade
necesarios para a avaliación continua. Así mesmo deberá acudir e realizar as
probas que o profesorado dispoña como imprescindibles. O seguimento realizarase
a través dos seguintes recursos: Curso virtual na plataforma Moodle (MooVi,
UVigo) e correo electrónico. Docencia presencial: seguimento na aula e o
seminario de informática da facultade. Docencia non presencial: Campus Remoto
(enlace en MooVi).Os estudantes que se acollan á modalidade semipresencial poderán seguir a
materia a través do Curso Virtual na plataforma de teledocencia MooVi, da
Universidade de Vigo, que permitirá o acceso aos materiais precisos para a
adquisición das competencias e a consecución dos resultados da aprendizaxe,
tanto nos seus contidos teóricos como prácticos. A utilización dos materiais
postos a disposición do alumnado a través de MooVi deberá respectar os dereitos
de autor/a e serán cualificados cun cero calquera proba ou exame nos que se
"copien no sustancial obras alleas, dándoas como propias" (DLE-RAE).

Para todo o alumnado especificaranse en MooVi as metodoloxías docentes, as
actividades de avaliación, xunto co calendario de entrega (presencial ou
remota) que quedará claramente establecido. O seguimento individualizado da
participación de cada estudante a través das TIC farase a partir das
ferramentas propias da plataforma (participación, estatísticas de acceso,
realización de probas ou exercicios en liña, etc.).

Aqueles estudantes que elixan ser avaliados mediante a modalidade de “avaliación global deberán comunicalo ao profesorado responsable da materia no prazo de 31 días hábiles dende o inicio de cada cuadrimestre (artigo 19.4 do Regulamento sobre a avaliación, a calificación e a calidade da docencia e do proceso de aprendizaxe do estudantado da Universidade de Vigo).

Aqueles alumnos/as que non
poidan acollerse á avaliación continua (que esixe a entrega en tempo e forma
das tarefas propostas), serán avaliados dos contidos da materia mediante unha
proba escrita, que suporá o 70% da nota final, e un traballo obrigatorio, que
representará o 30% restante. O devandito traballo deberá estar asignado, como
mínimo, un mes antes da realización do exame oficial e entregarase coincidindo
coa data fixada polo Centro para a súa realización en cada convocatoria. En
todos os casos (modalidade presencial, semipresencial e opción no mencionado
art. 3.10); para superar a materia requírese obter unha cualificación mínima de 5
puntos sobre 10 na proba escrita (contidos teóricos e prácticos).

Universidade de Vigo            | Rectorado | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000