Guia docente 2023_24
Facultade de Historia
Grao en Xeografía e Historia
 Materias
  Historia contemporánea de España
   Avaliación
  Descrición Cualificación Resultados de Formación e Aprendizaxe
Seminario Selección, presentación, análise e crítica dos materiais traballados. Os resultados da aprendizaxe avaliados son: Conciencia crítica da relación entre os acontecementos e procesos actuais e o pasado. Para superar a materia será preciso obter, nesta proba, unha cualificación mínima de 0,75 puntos dun máximo de 1,5 puntos. 15 C12
Traballo tutelado Presentación, defensa e entrega, nas datas sinaladas e conforme aos parámetros indicados, dos traballos realizados de xeito individual ou en grupo polo alumnado. Valorarase o marco teórico, a estrutura e articulación do traballo, a reflexión crítica sobre as fontes e a bibliografía e o seu uso correcto e a presentación e exposición formal do mesmo.
Os resultados da aprendizaxe avaliados son: Elaboración e presentación, oral e escrita, de traballos monográficos, individuais ou colectivos, baseados en bibliografía específica ou no traballo con fontes históricas e análise e valoración dos conceptos aprendidos a partir do uso de fontes históricas e das interpretacións historiográficas. Para superar a materia será preciso obter, nesta proba, unha cualificación mínima de 1,5 puntos dun máximo de 3 puntos.
30 A4
B3
D4
D9
D11
Resolución de problemas de forma autónoma Presentación e entrega, nas datas sinaladas e conforme aos parámetros indicados, dos exercicios prácticos sinalados.
Os resultados da aprendizaxe avaliados son: Respecto a outras culturas e modos de entender ao home e á súa contorna. Para superar a materia será preciso obter, nesta proba, unha cualificación mínima de 0,25 puntos dun máximo de 0,5 puntos.
5 C13
Exame de preguntas de desenvolvemento Exame escrito. Valoraranse os coñecementos teóricos da disciplina, a estruturación lóxica das ideas, a conciencia evolutiva dos distintos procesos históricos, a claridade expositiva, o espírito crítico, a madureza do estilo literario (sintaxe, léxico, ortografía, etc.) e a coherencia expositiva. Todo elo mediante probas de avaliación que poderán incluír preguntas ou temas de resposta longa ou de desenvolvemento, comentarios e composicións de texto histórico, incluíndo o comentario de gráficas, imaxes, textos escritos, etc., e cuestións de resposta breve orientadas a determinar a adquisición dos conceptos básicos da materia polo alumnado. Para superar a materia será preciso acadar unha cualificación mínima de 2 puntos dun máximo de 4.
Os resultados da aprendizaxe avaliados son: coñecemento da Historia da Península Ibérica nunha perspectiva comparada e coñecemento dos conceptos principais da Historia de Península Ibérica.
40 A1
C16
C19
Observación sistemática Avaliación continua do traballo autónomo do alumnado e da súa participación activa a través da realización da totalidade das actividades e probas que conforman a programación da materia, incluído o foro. Para o seu control é imprescindible a entrega dunha ficha por parte do alumnado antes de rematar a primeira quincena do cuadrimestre. Os resultados da aprendizaxe avaliados son: Elaboración e presentación, oral e escrita, de traballos monográficos, individuais ou colectivos, baseados en fontes e bibliografía específicas. 10 A4
C12
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

O alumnado
deberá cumprir os requisitos mínimos de presencialidade necesarios para a
avaliación continua. Así mesmo, deberá acudir e realizar as probas que o
profesorado dispoña como imprescindibles. O seguimento realizarase a través dos
seguintes recursos: Curso virtual na plataforma Moodle (MooVi, UVigo) e correo
electrónico. Docencia presencial: seguimento na aula e, no seu caso, o
seminario de informática da facultade. Docencia non presencial: Campus Remoto
(enlace en MooVi).

Os estudantes que se acollan á modalidade semipresencial
poderán seguir a materia a través do Curso Virtual na plataforma de
teledocencia MooVi, da Universidade de Vigo, que permitirá o acceso aos
materiais precisos para a adquisición das competencias e a consecución dos
resultados da aprendizaxe, tanto nos seus contidos teóricos como prácticos. A
utilización dos materiais postos a disposición do alumnado a través de MooVi
deberá respectar os dereitos de autor/a e serán cualificados cun cero calquera
proba ou exame nos que se "copien no sustancial obras alleas, dándoas como
propias" (dle-rae).

Para todo o alumnado especificaranse en MooVi
as metodoloxías docentes, as actividades de avaliación, xunto co calendario de
entrega (presencial ou remota) que quedará claramente establecido. O seguimento
individualizado da participación de cada estudante a través das TIC farase a
partir das ferramentas propias da plataforma (participación, estatísticas de
acceso, realización de probas ou exercicios en liña, participación en foros, etc.).

Aqueles estudantes que
elixan ser avaliados mediante a modalidade de avaliación global deberán
comunicalo ao profesorado responsable da materia no prazo de 31 días hábiles
dende o inicio de cada cuadrimestre (artigo 19.4 do Regulamento sobre a
avaliación, a cualificación e a calidade da docencia e do proceso de
aprendizaxe do estudantado da Universidade de Vigo), examinarase de todo o programa da
materia, o cal deberá preparar a partir da bibliografía básica sinalada, mediante
unha proba escrita, que suporá o 70% da nota final, e do resto das actividades
prácticas fixadas no curso, que suporán en conxunto un 30% da nota. Todas estas
probas, no caso de que así o requiran, deberán estar asignadas, como mínimo, un
mes antes da realización do exame oficial de cada convocatoria ou oportunidade e
entregaranse non máis aló da data de realización do mesmo en cada una destas.
En todos os casos (modalidade presencial, semipresencial e opción polo mencionado
art. 64.g), para superar a materia, requírese obter unha cualificación mínima
de 5 puntos sobre 10 tanto na parte teórica como en todas e cada unha das probas que
conforman a parte práctica.

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000