Guia docente 2024_25
Facultade de Ciencias
Grao en Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos
 Materias
  Análise e control da calidade en enoloxía
   Avaliación
  Descrición Cualificación Resultados de Formación e Aprendizaxe
Lección maxistral Realizarase un exame onde se avaliarán os coñecementos adquiridos na materia (10%).
A asistencia a clases supondrá hasta un 5%.
No caso de que non se pudiera realizar a saida de estudos ou asistir a unha conferencia, o 5% de esa calificación sumaríase ao 10% do examen, pasando a ser o 15%.

Valoración: RA-1 e RA-2.
15 A3
B1
B2
B5
C1
C2
C6
C8
C13
C14
C17
C19
D1
D4
D5
D6
D8
Prácticas de laboratorio As prácticas de laboratorio suporán ata un 25% da nota final, que inclúe a obrigatoriedade de asistir a todas as sesións, a realización de todas as prácticas e a elaboración e entrega da memoria de prácticas (suporá ata un 20%).
Tamén se terá en conta a actitude e participación do alumno en clases (suporá ata o 5% restante).
Esta parte deberá ser superada independentemente das demais para poder superar a materia e estar en condicións de sumar a valoración das demais actividades.
Valoración: RA-1 e RA-2.
25 A3
B1
B2
B5
C8
C13
C19
D1
D5
D6
D8
Traballo tutelado A participación, actitude, así como o traballo en si (forma de abordar os conceptos a traballar, redacción, presentación...) do documento escrito supoñerá ata un 25% da nota final.
A súa exposición (PPoint) e a súa exposición na aula supoñerá ata un 5% e un 20%, respectivamente, da nota final.
Valoración: RA-1 e RA-2.
50 A3
B1
B2
B5
C1
C2
C6
C8
C14
C17
C19
D1
D4
D8
Estudo de casos Valorarase, ata un 5% da cualificación final, a calidade do material solicitado (entrega dos casos prácticos,
problemas ou análises de situacións
e exercicios), así como a actitude do alumno na elaboración dos mesmos.
Valoración: RA-1 e RA-2.
5 A3
B1
B2
B5
C1
C2
C6
C8
C13
C14
C17
C19
D1
D4
D5
D8
Saídas de estudo A participación, actitude, así coma o traballo en sí (forma de abordar os conceptos a traballar, redación, presentación...do documento escrito e a súa exposición, de selo caso) suporá ata un 5% da nota final.
Valoración: RA-1.
5 A3
B1
B2
B5
C1
C2
C6
C8
C13
C14
C17
C19
D1
D4
D5
D6
D8
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

CONVOCATORIAS 1ª y 2ª Oportunidade

Plantéxanse dúas modalidades de avaliación (Continua e Global), sendo a Avaliación Continua lapreferente. Aquel estudiante que desexe a Avaliación Global (o 100% da calificación no exame oficial) debe comunicalo á profesora, por e-mail, nun plazo non superior a un mes dende el comezo da docencia da materia.

  • Modalidade de Avaluación Continua.

Implica a asistencia e realización (obrigatoria) de tódalas metodoloxías descritas: exame (15%), prácticas de laboratorio (25%), traballo tutelado (50%), estudo de casos (5%) e salía de estudio/conferencia (5%).

As prácticas de laboratorio, traballo tutelado, saída de estudio/conferencia e estudo de casos serán calificados pola profesora encargada en base á asistencia (obrigatoria), e á actitude e aptitude dos alumnos/as durante o desarrollo das mesmas. Cada grupo deberá entregar unha memoria ou informe de cada unha das actividades onde consten a información teórica (traballo tutelado e estudo de casos), resumen (da saída de estudo ou da conferencia), e os datos obtidos no laboratorio e cálculos realizados, así como a discusión e xustificación dos resultados finais. 

A calificación obtida nestas probas ou metodoloxías conservarase para a 2ª convocatoria. Para sucesivas convocatorias da materia só terase en conta a calificación das prácticas de laboratorio.

  • Modalidad de Evaluación Global.

O estudiante que opte por esta modalidade tendrá que realizar obrigatoriamente as prácticas de laboratorio e realizará un exame sobre as mesmas na data oficial e a súa valoración máxima será do 25%. O 75% restante valorarase en función dun exame (na data oficial) sobre a parte teórica e práctica, cunha duración máxima de tres horas, onde a parte de teoría representa o 80% da nota e a parte práctica representa o 20% restante, debendo obter un mínimo de 5 puntos sobre 10, tanto en teoría como en práctica. 

 

CONVOCATORIA FIN DE CARRERA

O alumno/a que opte por examinarse en Fin de Carrera será avaliado únicamente có exame (que valdrá o 100% da nota). No caso de non asistir a dito exame ou non aprobalo, pasará a ser avaliado do mismo xeito que o resto de alumnos/as.

 

DATAS OFICIAIS DE EXAME

Fin de Carrera: 25-Setembro-2024 (16 h) 

1ª Edición: 2-Xuño-2025 (16 h)  

2ª Edición: 10-Xullo-2025 (16 h)  

No caso de erro na transcripción das datas de exame, as válidas serán as aprobadas oficialmente e publicadas no taboleiro de anuncios e na web do Centro. 

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000