Guia docente 2022_23
Escuela Universitaria de Profesorado de E.G.B.
Grao en Educación Infantil
 Materias
  Prácticas externas: Practicum
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Seminario Os estudantes deben coñecer a praxe docente para poder relacionalo con aspectos teóricos adquiridos na súa formación.
Todos os seminarios serán presenciais.
É necesaria a asistencia aos seminarios, xa que se establecerán dinámicas de grupo para permitir a interacción dos estudantes.
A participación é fundamental, así como a puntualidade.
10
Prácticum, Practicas externas e clínicas Informe dos titores na escola sobre a asistencia e realización das actividades prácticas. 50 CB1
CB2
CB3
CB4
CG1
CG2
CG3
CG4
CG5
CG6
CG7
CG8
CG9
CG10
CG11
CE61
CE62
CE64
CE66
CT1
CT2
CT3
CT4
CT5
CT6
CT7
CT9
CT10
CT11
CT12
CT13
CT14
CT15
CT16
CT17
CT18
CT19
CT20
Informe de prácticas, prácticum e prácticas externas Elaboración dun informe das actividades desenvolvidas no período de prácticas, segundo o disposto no artigo 14 do Real decreto 592/2014, do 11 de xullo.
40 CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CG5
CG6
CG7
CG8
CG9
CG10
CG11
CG12
CE5
CE9
CE11
CE14
CE15
CE21
CE26
CE36
CE38
CE61
CE62
CE63
CE64
CE65
CT14
CT15
CT16
CT17
CT18
CT19
CT20
CT21
CT22
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

A titora ou titor académico da Universidade de Vigo avaliará as prácticas desenvolvidas polos estudantes, tendo en conta os criterios e as fontes sinalados.
Para superar a materia do prácticum o alumno deberá alcanzar o aprobado en cada un dos criterios da avaliación establecidos nos informes, tanto do titor do centro escolar como do titor académico.
O titor do centro escolar, como se indica no artigo 13 do Real Decreto 1707/2011, de 18 de Novembro, polo que se regulan as prácticas académicas externas dos estudantes realizarán e remitirán ao titor académico da Universidade a avaliación final.
Para facilitar o proceso de avaliación antes do inicio das prácticas, o Coordinador do Prácticum remitiralle ao centro escolar a folla de avaliación na que se reflicten as diferentes competencias.
Particularmente, no relacionado coa memoria de prácticas, é conveniente sinalar:

A memoria de prácticas desenvolverase conforme ao establecido no artigo 14 do Real Decreto 1707/2011, do 18 de Novembro.
A través da guía docente, así como con outro tipo de orientacións, estableceranse as recomendacións pertinentes para unha correcta elaboración da memoria.
Para facilitar o proceso de avaliación, cada titor ou titora contará coa correspondente folla de avaliación.

O informe de avaliación realizado polo titor do centro educativo será un 50% da cualificación final do alumno. Coa devandito porcentaxe farase a media co resto das cualificacións obtidas polo alumno: memoria das prácticas  (40%), e asistencia e participación nos seminarios quincenais (10%).

Universidade de Vigo            | Rectorado | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000