Guia docente 2024_25
Escola Universitaria CEU de Maxisterio de Vigo
Grao en Educación Infantil
 Materias
  Coñecemento do medio natural
   Avaliación
  Descrición Cualificación Resultados de Formación e Aprendizaxe
Traballo tutelado A avaliación dividirase en tres apartados: avaliación técnica, avaliación
dos contidos e da exposición oral. Na avaliación técnica
cualificará o desenvolvemento da presentación dende puramente
TI. Teranse en conta os contidos: a súa relevancia e a súa
adaptación ao tema da materia se o texto é correcto
gramatical e ortográfico e se un nivel culto de lingua e a
rexistro formal. Na exposición oral valorarase se
expresións e vocabulario axeitado; se son capaces de expresar ideas
cunha linguaxe propia sen ter que ler literalmente as diapositivas
da presentación, etc.
30 B2
B5
B7
B8
B11
B12
D5
D8
D9
D11
D13
D14
D15
D16
D17
D18
D19
D20
D21
D22
Resolución de problemas Resolución de preguntas de resposta curta sobre os contidos na aula da materia. 25 B1
C33
C36
C40
D1
D2
D3
D6
D7
Exame de preguntas obxectivas Proba de resposta curta sobre os contidos da materia.
30 B1
C33
C36
C40
D1
D2
D3
D6
D7
Observación sistemática Avaliación continua mediante o seguimento do alumnado. 15 B1
B2
B5
B7
B8
B10
B11
B12
C33
C36
C40
D1
D2
D3
D5
D6
D7
D8
D9
D13
D14
D15
D16
D17
D18
D19
D20
D21
D22
 
Outros comentarios sobre a Avaliación
O expediente do alumno entregarase nas 2 primeiras semanas de clase.
Os documentos e expedientes dos traballos e tarefas do curso ordenaranse de forma oportuna segundo os prazos previstos.
programada, por cada alumno/a no seu respectivo espazo persoal na plataforma Intranet virtual, en formato PDF.
Ao longo do cuadrimestre realizarase unha avaliación continua do alumnado na que se valorará a súa participación activa.
nas clases.
Os alumnos que asistan a clase con regularidade ou que falten a un máximo de 12 horas serán avaliados en
mediante observación sistemática 20% nas clases, traballos (traballo supervisado 30% e resolución de problemas e
exercicios 20%), e unha proba final, exame 30%. É condición imprescindible aprobar por separado cada un dos
pezas. Con menos de 5 non se fará media.
Os alumnos que asistan a clase a menos do 80% (faltan máis de 12 horas) deberán realizar un exame específico que
incluirá todos os contidos da materia, incluídos os traballos realizados ao longo do curso e os que o profesor
considere oportuno. Para aprobar é necesario obter polo menos un 5 nesta proba específica.
A cualificación final obterase mediante a acumulación porcentual de cada unha das cualificacións individuais.
As datas de entrega serán inmutables. A non asistencia do alumno na data previamente acordada para o
presentación/s do traballo, terá a consideración de falta grave, non podendo aprobarse a materia sen telo realizado.
O alumnado que non supere o curso poderá presentarse en segunda convocatoria (xullo), nesta
caso, deberán presentar un traballo, se non o fixeron, e presentarse ao exame.
As datas dos exames publicaranse na páxina web: http://www.escuelamagisterioceuvigo.es/. Non sei
modificaraos e se a súa modificación fose aprobada pola xunta do centro, logo de solicitude formal e escrita, o
O exame que se realizará será oral.
Ante a sospeita fundada de prácticas pouco éticas durante a realización da/s proba/s escrita/s, o exame será retirado e
Iso suporá o fracaso do alumno.
O contacto co profesor realizarase a través do correo electrónico do CEU e sempre mantendo as normas de cortesía e o
Teña coidado coa linguaxe empregada.
A actitude do alumno na clase debe ser correcta, tanto na actitude como na vestimenta. Se non o observas, non o fagas
Terán dereito a asistir a clase.
Observacións:
Estes criterios de avaliación son unha declaración de intencións sobre o traballo do alumnado na materia; polo tanto
Poderán sufrir leves modificacións derivadas de consenso co grupo clase ou por circunstancias imprevistas.
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000