Guia docente 2023_24
Escuela Universitaria de Profesorado de E.G.B.
Grao en Educación Infantil
 Materias
  Coñecemento do medio natural
   Avaliación
  Descrición Cualificación Resultados de Formación e Aprendizaxe
Traballo tutelado A avaliación dividirase en tres apartados: avaliación técnica, valoración
dos contidos e da exposición oral. Na avaliación técnica cualificarase o desenvolvemento da presentación desde aspectos puramente
informáticos. Nos contidos terase en conta: a súa relevancia e a súa
adecuación á temática da materia si o texto presenta corrección gramatical e ortográfica e
si emprégase un nivel de linguaxe culta e un rexistro formal. Na presentación oral valorarase si utilízanse expresións e vocabulario adecuado; si son capaces de expresar as ideas cunha linguaxe propia sen necesidade de ler literalmente as diapositivas da presentación, etc.
30 B2
B5
B7
B8
B10
B11
B12
D5
D8
D9
D11
D13
D14
D15
D16
D17
D18
D19
D20
D21
D22
Resolución de problemas e/ou exercicios Resolución na aula de preguntas de resposta curta sobre os contidos da materia. 20 B1
C33
C36
C40
D1
D2
D3
D6
D7
Exame de preguntas obxectivas Proba de resposta curta sobre os contidos da materia 30 B1
C33
C36
C40
D1
D2
D3
D6
D7
Observación sistemática Avaliación continua a través do seguimento do alumno 20 B1
B2
B5
B7
B8
B10
B11
B12
C33
C36
C40
D1
D2
D3
D5
D6
D7
D8
D9
D11
D13
D14
D15
D16
D17
D18
D19
D20
D21
D22
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

Os documentos e arquivos dos traballos e tarefas do curso serán organizados, en prazo e segundo os prazos previstos, por cada alumno no seu respectivo espazo persoal na plataforma virtual Intranet, en formato PDF ou ben, remitiranse por correo electrónico ao profesor .

Ao longo do cuadrimestre realizarase unha avaliación continua do alumnado na que se valorará a súa participación activa nas clases.

O sistema de avaliación pretende que o alumnado participe no seu proceso de aprendizaxe. En liñas xerais buscarase unha AVALIACIÓN CONTINUA na que se teñan en conta tanto os coñecementos previos do alumnado como a súa participación activa e responsable no proceso de aprendizaxe e no seu resultado final.

A cualificación final do sistema de avaliación continua será o resultado da suma das diferentes cualificacións obtidas das actividades realizadas, segundo as porcentaxes asignadas, segundo se estipula no cadro anterior. Para aprobar a materia hai que superar os traballos e o exame por separado. Mentres non se supere o exame, non se sumarán as cualificacións dos traballos supervisados ​​e dos traballos de clase. Aqueles alumnos que non superen a materia en primeira convocatoria conservarán a nota daqueles traballos/actividades superados e deberán presentarse de novo ao exame e aos traballos/actividades non superados na segunda convocatoria.

AVALIACIÓN GLOBAL: Aqueles alumnos que non asistan a clase ou se ausenten a máis do 20% do total das clases impartidas (6 días, 12 horas) deberán acollerse ao sistema de avaliación global que se desenvolverá segundo o establecido nos artigos 19 e 21. do Regulamento de Avaliación, Cualificación e Calidade da Ensinanza e do Proceso Docente do Alumno, aprobado polo Claustro da UVigo, o 18 de abril de 2023. E será a túa responsabilidade coñecer os traballos e actividades desenvolvidas na clase.

No caso de aceptar voluntariamente a avaliación global, o alumno disporá dun mes desde o inicio das clases, para poder facelo.

A asistencia só contará se se fai con aproveitamento.

Calquera traballo copiado, plaxiado ou realizado pola IA será calificado con 0.

As datas de entrega serán fixadas. Considerarase falta grave a non asistencia do alumno á data, previamente acordada, para a exposición/s do/s traballo/s, non podendo aprobarse a materia sen telo realizado.

Os alumnos que non acaden o aprobado no curso poderán realizar a segunda convocatoria (xullo), neste caso deberán presentar os traballos realizados durante o cuadrimestre, se non o entregaron, e realizar o exame.

As datas dos exames publicaranse na web: http://www.escuelamagisterioceuvigo.es/. Non serán modificados e se a modificación fose aprobada pola xunta do centro, previa solicitude formal e escrita, o exame a realizar será oral.

Ante a fundada sospeita de prácticas pouco éticas durante a realización da(s) proba(s) escrita(s), o exame será retirado e iso suporá o suspenso do alumno.

O contacto co profesor realizarase a través do correo electrónico do CEU e mantendo sempre as normas de cortesía e coidado da lingua empregada.

A actitude do alumno na clase debe ser correcta, tanto na actitude como na vestimenta. en caso de non observalo, non terán dereito a asistir a clase.

Observacións:

Estes criterios de avaliación son unha declaración de intencións sobre o traballo do alumnado na materia; Polo tanto, poderán sufrir leves modificacións derivadas do consenso co grupo clase ou por circunstancias imprevistas.

.

Universidade de Vigo            | Rectorado | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000