Guia docente 2021_22
Escola de Enxeñaría Industrial
Grao en Enxeñaría Biomédica
 Materias
  Sistemas automáticos de control en biomedicina
   Plan de Continxencias
 
Descrición
=== MEDIDAS EXCEPCIONAIS PLANIFICADAS ===

Ante a incerta e imprevisible evolución da alerta sanitaria provocada polo *COVID-19, a Universidade de Vigo establece unha planificación extraordinaria que se activará no momento en que as administracións e a propia institución determíneno atendendo a criterios de seguridade, saúde e responsabilidade, e garantindo a docencia nun escenario non presencial ou parcialmente presencial. Estas medidas xa planificadas garanten, no momento que sexa preceptivo, o desenvolvemento da docencia dun modo máis áxil e eficaz ao ser coñecido de antemán (ou cunha ampla antelación) polo alumnado e o profesorado a través da ferramenta normalizada e institucionalizada das guías docentes.

=== ADAPTACIÓN DAS METODOLOXÍAS ===

* Metodoloxías docentes que se manteñen

As sesións de aula levarán a cabo da mesma forma, adaptando os medios a escenarios *semipresenciales ou non presenciais.

* Metodoloxías docentes que se modifican

As prácticas de laboratorio presenciais reduciranse no caso docencia *semipresencial, engadindo outras prácticas que o alumno poderá desenvolver de forma non presencial. No caso dun escenario non presencial, substituiranse as prácticas de laboratorio presenciais por outras que se poderán desenvolver de forma non presencial.

* Mecanismo non presencial de atención ao alumnado (*tutorías)

As *tutorías atenderanse mediante videoconferencia en Campus Remoto


=== ADAPTACIÓN DA AVALIACIÓN ===

Nun escenario *semipresencial trataranse de realizar as probas de avaliación de forma presencial na medida que o permitan as medidas sanitarias adoptadas. En caso contrario, realizaranse de forma *telemática.

Nun escenario non presencial todas as probas de avaliación serán *telemáticas.
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000