Guia docente 2022_23
Escola de Enxeñaría Industrial
Grao en Enxeñaría Mecánica
 Materias
  Tecnoloxía láser
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Exame de preguntas de desenvolvemento O exame constará de cinco preguntas de igual valor. Catro delas corresponderán aos contidos de teoría e a quinta aos contidos vistos nas clases de prácticas de laboratorio. 70 CG10
CT10
Informe de prácticas, prácticum e prácticas externas A avaliación das prácticas de laboratorio levará a cabo mediante a cualificación dos correspondentes informes de prácticas. 20 CG10
CT10
Resolución de problemas e/ou exercicios Durante o curso levará a cabo unha proba de seguimento da materia que constará de dúas preguntas de igual valor. 10 CG10
CT10
 
Outros comentarios sobre a Avaliación
Se algún alumno renunciase oficialmente á avaliación continua que leva a cabo mediante a proba de seguimento da materia, a nota final estableceríase da seguinte forma: (0.8 *x Nota exame) + (0.2 *x nota prácticas). Para aprobar a materia é imprescindible realizar as prácticas de laboratorio. Para aprobar a materia é imprescindible asistir a un 75% das clases de teoría (sesión maxistral).

Compromiso ético: Se espera que o alumno
presente un comportamento ético axeitado. No caso de detectar un
comportamento non ético (copia, plaxio, utilización de aparatos electrónicos non
autorizados, ou outros) se considerará que o alumno non reúne os requisitos
necesarios para superar a materia. En este caso a calificación global no
presente curso académico será de suspenso (0.0).

Non se permitirá a
utilización de ningún dispositivo electrónico durante as probas de evaluación
salvo autorización expresa. O feito de introducir un dispositivo electrónico
non autorizado na aula de examen será considerado motivo de non superación da
materia no presente curso académico e a calificación global será de
suspenso (0.0).
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000