Educational guide 2015_16
Escola de Enxeñaría Industrial
Grao en Enxeñaría Mecánica
 Materias
  Tecnoloxía láser
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Probas de resposta longa, de desenvolvemento O exame constará de cinco preguntas de igual valor. Catro delas corresponderán aos contidos de teoría e a quinta aos contidos vistos nas clases de prácticas de laboratorio. 70 CG10
CT10
Informes/memorias de prácticas A avaliación das prácticas de laboratorio levará a cabo mediante a cualificación dos correspondentes informes de prácticas. 20 CG10
CT10
Probas de resposta curta Durante o curso levará a cabo unha proba de seguimento da materia que constará de dúas preguntas de igual valor. 10 CG10
CT10
 
Outros comentarios sobre a Avaliación
<*p>Se algún alumno renunciase oficialmente á avaliación continua que leva a cabo mediante a proba de seguimento da materia, a nota final estableceríase da seguinte forma: (0.8 *x Nota exame) + (0.2 *x nota prácticas).<*p>Para aprobar a materia é imprescindible realizar as prácticas de laboratorio.<*p>Para aprobar a materia é imprescindible asistir ao 75% das clases de teoría (sesión maxistral).<*p>