Guia docente 2022_23
Escuela de Ingeniería Industrial
Grao en Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais
 Materias
  Matemáticas: Álxebra e estatística
   Contidos
Tema Subtema
Preliminares O corpo dos números complexos.
Matrices, determinantes e sistemas de ecuacións lineais. Definición e tipos de matrices.
Operacións con matrices.
Transformacións elementais, formas escalonadas, rango.
Matriz inversa e determinante dunha matriz cadrada.
Discusión e resolución de sistemas de ecuacións lineais
Espazos vectoriais e aplicacións lineais. Definición de espazo vectorial. Subespazos.
Independencia lineal, base e dimensión.
Coordenadas, cambio de base.
Nocións básicas sobre aplicacións lineais.
Autovalores e autovectores. Definición de autovalor e autovector dunha matriz cadrada.
Diagonalización de matrices por semellanza.
Aplicacións do cálculo de autovalores.
Espazos vectoriais con produto escalar e formas cadráticas. Espazos vectoriais con produto escalar. Norma asociada e propiedades.
Ortogonalidade. O proceso de ortonormalización de Gram-Schmidt.
Diagonalización ortogonal dunha matriz real e simétrica.
Formas cadráticas. Clasificación.
Probabilidade. Concepto e propiedades.
Probabilidade condicionada e independencia de sucesos.
Teorema de Bayes.
Variables aleatorias discretas e continuas. Concepto. Tipos.
Función de distribución dunha variable aleatoria.
Variables aleatorias discretas e continuas.
Características dunha variable aleatoria.
Distribucións notables: binomial, xeométrica, Poisson, hiperxeométrica, uniforme, exponencial, normal.
Teorema central do límite.
Inferencia estatística. Conceptos xerais.
Distribucións na mostraxe.
Estimación puntual.
Estimación por intervalos de confianza.
Contrastes de hipóteses.
Regresión. Gráfico de dispersión. Correlación.
Regresión lineal: recta de regresión.
Inferencia sobre os parámetros da recta de regresión.
Universidade de Vigo            | Rectorado | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000