Guia docente 2022_23
Escuela de Ingeniería Industrial
Grao en Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais
 Materias
  Expresión gráfica: Expresión gráfica
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Exame de preguntas de desenvolvemento Realizarase un exame final que abarcará a totalidade dos contidos da materia, tanto teóricos como prácticos, e que poderán incluír probas tipo test, preguntas de razoamento, resolución de problemas e desenvolvemento de casos prácticos. Esíxese alcanzar unha cualificación mínima de 4,0 puntos sobre 10 posibles para poder superar a materia. 65 CG3
CG4
CE5
CT2
CT9
Práctica de laboratorio Ao longo do cuadrimestre, en determinadas sesións de resolución de problemas e exercicios exporanse problemas ou exercicios para a súa resolución polos alumnos e posterior entrega ao profesor, que os avaliará de acordo cos criterios que con anterioridade se comunicaron aos alumnos. 35 CG4
CE5
CT2
CT6
CT9
 
Outros comentarios sobre a Avaliación
<p>En segunda convocatoria realizarase ao alumno unha proba
teórico-práctica para avaliar o seu grao de adquisición de competencias,
de características análogas ao exame final, no que para superar a
materia será necesario alcanzar unha cualificación mínima de 5,0 puntos
sobre 10 posibles.</p><div><br /></div><div>Compromiso ético: *Espérase que ou
alumno presente un *comportamento ético *axeitado. Non caso de detectar un
*comportamento *non ético (copia, *plaxio, utilización de aparellos
electrónicos *non autorizados, e *outros) *considerarase que ou alumno *non
reúne vos requisitos necesarios para superar a materia. *Neste caso a *cualificación
global non presente curso académico será de suspenso (0.0).</div><div><br /></div><div>Profesores responsables de grupos:<!--*p-->&lt;*p&gt;Grupo A: Javier *Corralo *Domonte.<!--*p-->&lt;*p&gt;Grupo *B: Carlos *Troncoso *Saracho.<!--*p-->&lt;*p&gt;Grupo *C: Antonio Fernández Álvarez.<!--*p-->&lt;*p&gt;Grupo D: Carlos *Troncoso *Saracho.</div><div><br /></div><div>Grupo *G: Ernesto Roia Curral.<!--*p-->&lt;*p&gt;Grupo *H: Esteban López Figueroa.<!--*p-->&lt;*p&gt;Grupo *I:&amp;*nbsp;&amp;*nbsp;Faustino Patiño *Barbeito.<!--*p-->&lt;*p&gt;Grupo *J: Ernesto Roia Curral.<!--*p-->&lt;*p&gt;Grupo *K: Manuel Adán Gómez.<!--*p-->&lt;*p&gt;Grupo *L: Faustino Patiño *Barbeito.<!--*p-->&lt;*p&gt;&amp;*nbsp; </div>
Universidade de Vigo            | Rectorado | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000