Guia docente 2020_21
Escola de Enxeñaría Industrial
Grao en Enxeñaría en Electrónica Industrial e Automática
 Materias
  Electrónica de potencia
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Prácticas de laboratorio As prácticas de laboratorio avaliaranse de maneira continua (sesión a sesión). Os criterios de avaliación son:
- Unha asistencia mínima do 80%.
- Puntualidade.
- Preparación previa das prácticas.
- Aproveitamento da sesión.
- As sesións prácticas realizaranse en grupos de dous alumnos. Os enunciados das prácticas estarán a disposición dos alumnos con antelación.
- Os alumnos contestasen nun conxunto de follas os resultados, que entregarán á finalización da práctica. Estas follas servirán para xustificar a asistencia e valorar o aproveitamento.
20 CE22
CT6
CT17
Exame de preguntas de desenvolvemento Consistirá en dúas probas relativas a bloques temáticos.
A primeira realizarase, si é posible, por medios telemáticos e consistirá en preguntas tipo test, preguntas de resposta pecha e problemas de análises con resposta numérica.
A segunda proba, escrita, de carácter individual e presencial que se realizará a o finalizar o cuatrimestre, en os horarios establecidos por a dirección de o centro poderá consistir en unha combinación de os seguintes tipos de exercicios:
- Cuestións tipo test.
- Cuestións de resposta curta.
- Problemas de análises.
- Resolución de casos prácticos.
Cada proba puntuarase entre 0 e 10 puntos, e a cualificación final será a media de as probas que superen 3 puntos.

Unha vez acabado o curso, as cualificacións obtidas en estas probas perden a súa validez.
80 CG4
CE22
CE24
CT2
CT6
CT9
 
Outros comentarios sobre a Avaliación
<*p> Para superar a materia, o estudante debe obter 5 puntos sobre 10.

Recomendacións:
Os estudantes poderán consultar calquera dúbida relativa ás actividades asignadas ao grupo de traballo ao que pertencen ou a materia vista nas horas presenciais nas horas de *tutorías ou a través dos medios relacionados no apartado de Atención ao alumno.
Os estudantes deben cumprir *inexcusablemente os prazos establecidos para as diferentes actividades.
Nas diferentes probas aconséllase aos estudantes que xustifiquen todos os resultados que alcancen. Á hora de puntualas non se dará ningún resultado por *sobreentendido e terase en conta o método empregado para chegar á solución proposta.
Recoméndase, na presentación dos diversos exercicios, non presentar faltas de ortografía e caracteres ou símbolos *ilegibles, porque afectarán a puntuación final.
Durante a realización do exame final os teléfonos móbiles deberán estar apagados, e, soamente no caso que se autorice previamente, poderanse utilizar apuntamentos, computadores ou outro material de apoio.

Pautas para a mellora e a recuperación:
No caso de que un alumno non aprobe a materia na primeira convocatoria, dispón dunha segunda convocatoria no presente curso académico. A cualificación final correspondente para esta segunda convocatoria obterase como resultado
de sumar as seguintes notas:
1.- A nota obtida na avaliación das prácticas de laboratorio na primeira convocatoria, cun peso do 20% da cualificación final.
2.- A nota obtida na avaliación a avaliación dos bloques temáticos coa mesma *contextualización que na primeira convocatoria. O peso desta nota é dun 20% da cualificación final.
3.- A nota obtida na avaliación do exame final realizado nesta convocatoria coa mesma *contextualización que na primeira convocatoria. O peso desta nota é do 60% da cualificación final.

Para aprobar a materia nesta segunda convocatoria é necesario obter unha puntuación final igual ou superior a 5 puntos.

Unha vez acabado o presente curso académico a nota obtida na avaliación do exame final perde a súa validez. As notas obtidas nas avaliacións de prácticas e dos bloques temáticos manteranse durante os dous cursos académicos seguintes ao presente curso, agás que o alumno desexe facelas novamente.

Avaliación de alumnos con renuncia á avaliación continuada:
Os alumnos que lles sexa concedida, de forma oficial polo centro, a renuncia á avaliación continuada, terán que realizar unha proba escrita similar á proba individualizada de resposta longa e unha proba práctica de laboratorio.
Ambas as probas terán unha puntuación máxima de 10 puntos. A nota final será a media das notas das dúas probas.
Para superar a materia terase que obter unha nota igual ou superior a 5 puntos. A proba escrita realizarase ao finalizar o cuadrimestre, nos horarios establecidos pola dirección do centro. A proba práctica nunha data próxima á anterior e que se proporá en función da dispoñibilidade dos laboratorios.<*p>•&*nbsp;&*nbsp;&*nbsp; Compromiso ético: *Espérase que ou alumno
presente un *comportamento ético *axeitado. Non caso de detectar un *comportamento
*non ético (copia, *plaxio, utilización de aparellos electrónicos *non autorizados,
e *outros) *considerarase que ou alumno *non reúne vos requisitos necesarios para
superar a materia. *Neste caso a *cualificación global non presente curso académico
será de suspenso (0.0).
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000