Guia docente 2020_21
Escola de Enxeñaría Industrial
Grao en Enxeñaría en Electrónica Industrial e Automática
 Materias
  Fundamentos de sistemas e tecnoloxías de fabricación
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Exame de preguntas obxectivas PROBA TIPO A (para todos os alumnos -60% nota final-)
O carácter desta proba é escrita e presencial, é obrigatoria para todos os alumnos, con ou sen avaliación continua.
Estará composta esta proba por 20 preguntas tipo test sobre os contidos teóricos e prácticos.
A valoración de próbaa tipo test realizarase nunha escala de 6 puntos, o que representa o 60% da nota total, sendo necesario obter polo menos 2 puntos, para que xunto coas probas prácticas póidase obter polo menos 5 puntos e superar a materia A nota deste test obterase sumando 0,3 puntos por cada cuestión correctamente contestada e restaranse 0,1 puntos se a cuestión é resolta de forma incorrecta. As cuestións en branco non puntúan.
60 CG3
CE15
CT8
CT9
CT10
Práctica de laboratorio PROBA TIPO *B (avaliación continua -30% nota final-):
Dous probas tipo test a realizar no horario de clase, consistentes en 5 preguntas sobre a materia impartida ata o momento, cada pregunta correcta valerá 0,3 puntos e as incorrectas restarán 0,1 puntos. As cuestións en branco non puntúan. Cada proba será por tanto o 15% da nota final.

PROBA TIPO *C (avaliación continua -10% nota final-):
Unha proba escrita ou traballo a propor polo profesor ao longo do cuadrimestre. Esta proba valorarase cun máximo de 1 punto, o 10% da nota final. Estas notas sumaranse á cualificación de próbaa tipo test, para poder obter polo menos 5 puntos e superar a materia.

PROBA TIPO (renuncia á avaliación continua -40% nota final-):
Resolución de varios problemas prácticos, cuxo valor será o 40% da nota final, ou sexa como máximo 4 puntos, sendo necesario obter un mínimo de 1 punto nesta segunda proba para que a cualificación póidase sumar á de próbaa tipo test, e se iguala ou supera 5 puntos, aprobar a materia.
Esta proba tipo D, realizarana os alumnos aos que se lles concedeu a renuncia á avaliación continua, e realizarase o mesmo día que se realice próbaa test obrigatoria, despois de que este finalizase.
40 CE15
CT2
CT8
CT9
CT10
CT17
CT20
 
Outros comentarios sobre a Avaliación
<*p>APROBADO</*p><*p>Alumnos cualificados mediante avaliación continua:</*p><*p>Para superar esta materia é necesario polo menos obter 5 puntos sumando a puntuación de próbalas tipos “A”, “*B” e “*C”. </*p><*p>Todos os alumnos en principio deberán seguir o procedemento de avaliación continua, salvo aqueles que expresamente renuncien no prazo e forma que marque a escola. </*p><*p>&*nbsp;Alumnos cualificados con renuncia concedida á avaliación continua:</*p><*p>Para superar esta materia é necesario polo menos obter 5 puntos sumando a puntuación de próbalas tipos “A” e “D”.</*p><*p>ASISTENCIA A CLASES PRÁCTICAS</*p><*p>A asistencia a clases prácticas non é obrigatoria, pero será sempre materia de exame o nelas impartido.</*p><*p>CONVOCATORIA DE 2º EDICIÓN</*p><*p>Alumnos con avaliación continua, cualificación na convocatoria de 2º edición: </*p><*p>&*nbsp;Esta segunda edición da convocatoria ordinaria cualificarase da seguinte maneira: </*p><*p>- Mediante a realización da proba obrigatoria tipo “A” </*p><*p>- Consérvanse as cualificacións das dúas probas tipo “*B” nesta 2ª oportunidade, pero poderase, se se desexa, mellorar esta cualificación, mediante a repetición destas probas tipo “*B” ao finalizar próbaa tipo “A”.</*p><*p>- Manterase a puntuación alcanzada en próbaa tipo “*C” por valor máximo de 1 punto, pero poderase mellorar esta nota se se desexa mediante unha proba escrita ou traballo a propor polo profesor, a entregar antes do día da convocatoria desta segunda edición.</*p><*p>Para superar esta materia é necesario polo menos obter 5 puntos sumando o tres anteriores probas. </*p><*p>As notas das probas de avaliación continua, correspondentes ao 40% da cualificación final, non se conservará dun curso para outro. </*p><*p>Alumnos sen avaliación continua, cualificación na convocatoria de 2º edición: </*p><*p>Os alumnos que non realicen avaliación continua, debido a que o centro lles aceptou a renuncia, sempre deberán realizar en todas as convocatorias próbaa tipo “A” (por valor de 6 puntos) e próbaa tipo “D” (por valor de 4 puntos), nos termos especificados nos anteriores apartados. </*p><*p>Para superar esta materia é necesario polo menos obter 5 puntos sumando as dúas anteriores probas. </*p><*p>CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA: </*p><*p>Esta proba será igual para todos os alumnos e consistirá nunha próbaa tipo “A” (por valor de 6 puntos) e próbaa tipo “D” (por valor de 4 puntos), nos termos especificados nos anteriores apartados. </*p><*p>Para superar esta materia é necesario polo menos obter 5 puntos sumando as dúas anteriores probas. </*p><*p>COMPROMISO ÉTICO:</*p><*p>Espérase que o alumno presente un comportamento ético adecuado, libre de fraude. En caso de detectar un comportamento non ético (copia, plaxio, utilización de aparellos electrónicos non autorizados, por exemplo) considerarase que o alumno non reúne os requisitos necesarios para superar a materia. Neste caso a cualificación global no presente curso académico será de suspenso (0.0).</*p>
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000