Guia docente 2020_21
Escola de Enxeñaría Industrial
Máster Universitario en Enxeñaría Industrial
 Materias
  Tecnoloxías para a Comunicación e Mellora de Deseño
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Lección maxistral 0 CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
Prácticas con apoio das TIC 0 CE3
CE7
CE8
CE9
CE10
CE13
CT2
CT3
CT4
CT5
CT8
CT10
Traballo tutelado 0 CE3
CE7
CE8
CE9
CE10
CE13
CT2
CT3
CT4
CT5
CT8
CT10
Resolución de problemas e/ou exercicios Probas sobre a teoría impartida ao longo do curso. A extensión da proba pode depender do temario que entre, e poden ser tipo test. 50 CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
Traballo Traballo sobre o desenvolvemento dun produto, a desenvolver durante as sesións prácticas e con apoio das titorías. 50 CB4
CE3
CE7
CE8
CE9
CE10
CE13
CT2
CT3
CT4
CT5
CT8
CT10
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

Na modalidade de avaliación continua os alumnos superan a asignatura si alcanzan a puntuación de
cinco puntos sen necesidade de realizar a proba da convocatoria ordinaria. Esíxese
un mínimo do 40% da nota máxima en cada parte.

A modalidade de
avaliación continua será liberatoria, debendo recuperar unicamente, tanto na convocatoria
ordinaria como na de Xullo, aquelas partes non superadas ao longo do proceso de
avaliación continua. Tamén poderán presentarse ao exame final completo quen,
aínda habendo superando a materia na modalidade de avaliación continua, desexen
modificar a cualificación obtida.

Os alumnos que
non superen a asignatura por evaluación continua deberán de realizar unha
proba final que contemplará a totalidade dos contidos da asignatura, tanto
teóricos como prácticos, e que poderá incluír probas de resposta curta e/ou longa,
resolución de problemas e desenvolvemento de supostos prácticos.

Espérase que o alumno presente un comportamento ético axeitado. No caso de detectar un comportamento non ético (copia, plaxio, utilización de aparatos
electrónicos non autorizados, e outros) considerarase que o alumno non reúne os
requisitos necesarios para superar a materia. Neste caso a cualificación global
no presente curso académico será de suspenso (0.0).

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000