Guia docente 2020_21
Escola de Enxeñaría Industrial
Máster Universitario en Enxeñaría Industrial
 Materias
  Vehículos Automóbiles
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Traballo O traballo contempla tanto as partes de traballo autónomo, individual ou *grupal, como probas relativas ao desenvolvemento de devanditos traballos, en concreto: - Asistencia con aproveitamento ás prácticas e elaboración de informes das prácticas realizadas e realización das probas relativas á sesión práctica (laboratorio ou aula de informática) - Realización de actividades e cuestionarios visuais descritivos, e entrega e revisión dos mesmos. - outros opcionais 40 CB2
CB3
CE1
CE14
CE32
Exame de preguntas de desenvolvemento Proba escrita, teoría e problemas 60 CB2
CB3
CE1
CE14
CE32
 
Outros comentarios sobre a Avaliación
<*p>- A cualificación da avaliación continua terá un peso do 40% (4 puntos sobre 10) na nota final da materia, e divídese en dous partes:<*p> Por unha banda, a realización das actividades e prácticas “*P”, incluíndo entregas/test asociados, correspóndese a un 15% (5+5+5) da cualificación final (1,5 puntos sobre 10), incluíndo a participación nas actividades publicadas en *Faitic previamente e para a sesión, e entrégalas/test solicitadas. Para poder considerar a parte *P na cualificación final, débense de realizar todas as actividades descritas.<*p> Por outra banda, a realización de cuestionarios “*Q” descritivos, segundo as instrucións dadas, incluíndo a participación nas actividades publicadas en *Faitic sobre os sistemas de vehículos automóbiles, e, así mesmo, a realización e revisión dos restantes cuestionarios “*Q” expostos polos demais grupos, correspóndese a un 25% (5+5+15) da cualificación final (2,5 puntos sobre 10). Dentro desta porcentaxe inclúese a realización dunha proba individual de avaliación continua sobre devanditos cuestionarios *Q, a realizar o mesmo día que o exame final. As cuestións non serán necesariamente de tipo test, senón tamén poden ser de resposta curta, e non necesariamente iguais ás desenvolvidas previamente, senón da mesma tipoloxía. Para poder considerar a parte *Q na cualificación final, débense realizar todas as actividades descritas, incluída a proba individual de avaliación continua correspondente.<*p> - O alumnado con RENUNCIA a cualificación continua, DEBE CONTACTAR CO PROFESORADO para indicar que desexa realizar unha proba que supla a non realización das actividades “*P” e “*Q”, de tal modo que dita parte póidaselle cualificar cunha proba específica que terá lugar na mesma data que o exame final. Esta proba específica abarcará os contidos relativos ás actividades e prácticas “*P” e as súas entregas/test asociados e aos cuestionarios “*Q” descritivos (sobre un total de 4 puntos: 1,5+2,5 puntos).<*p>&*nbsp;<*p> - A cualificación do exame final terá un peso correspondente ao restante 60% (6 puntos sobre 10) na nota final da materia, e poderá ter diversas tipoloxías de actividades de avaliación:<*p> Actividades correspondentes á parte de CÁLCULO, que será aproximadamente un 75%-85% do exame (4-5 puntos sobre 6, aproximadamente), e actividades correspondentes á parte DESCRITIVA, que será aproximadamente o restante 15%-25% do exame (1-2 puntos sobre 6, aproximadamente).<*p> Para considerar ditas actividades correcta, os cálculos realizados deberán estar claramente xustificados e requirirase exactitude na solución e coherencia na formulación. Así mesmo, as actividades serán exercicios e/ou cuestións, e estas últimas non serán necesariamente de tipo test, senón tamén poden ser de explicación breve ou resposta curta. <*p> A parte de CÁLCULO abarca todos os contidos relativos ao vehículo e o seu comportamento. A parte DESCRITIVA abarca non só os contidos de sistemas de vehículos automóbiles (*T1 a *T4) senón tamén os contidos correspondentes aos temas *T5 de seguridade, homologación-inspección-reformas, infraestruturas,… e *T6 de vehículos ferroviarios e material *rodante.<*p>&*nbsp;<*p>&*nbsp;<*p> No exame final esíxese unha puntuación mínima de 2,5 puntos sobre 6 para que se poida ter en conta a parte de cualificación da avaliación continua. En caso de non alcanzarse devandito valor, a cualificación final será a correspondente unicamente ao exame, sen considerar a parte de avaliación continua, que se conservará para a segunda edición.<*p> No caso de alcanzar dita puntuación mínima no exame, a cualificación final será a suma da cualificación do exame (sobre 6 puntos) e a cualificación das dúas partes, “*P” e “*Q”, da avaliación continua (sobre 4 puntos), sendo necesario alcanzar un 5,0 para superar a materia.<*div><*p>No caso de VAI, ofrécese a posibilidade de realizar un exercicio adicional de cálculo de prestacións e un traballo descritivo (e a súa exposición) relativo aos sistemas dun vehículo concreto, cunhas puntuacións de 1 punto e 2 puntos respectivamente, quedando así o exame final sobre unha puntuación máxima de 3 puntos (no canto de 6), sendo necesario obter unha puntuación mínima de 1,25 puntos sobre 3 para que se poida ter en conta o exercicio adicional de cálculo (1 punto) e o traballo descritivo adicional (2 puntos), así como a avaliación continua (4 puntos). <*p>&*nbsp; Empregarase un sistema de cualificación numérica de 0 a 10 puntos cun decimal. * Compromiso ético: espérase que o alumno presente un comportamento ético adecuado (é coñecedor de devandito compromiso, tanto da Escola, como do publicado pola Universidade). No caso de detectar un comportamento non ético (copia, plaxio, utilización de medios, incluídos aparellos electrónicos, non autorizados, e outros) considerarase que o alumno non reúne os requisitos necesarios para superar a materia. Neste caso a cualificación global no presente curso académico será de suspenso (0,0).
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000