Educational guide 2015_16
Escola de Enxeñaría Industrial
Máster Universitario en Mecatrónica
 Competences


Type CB Code Basic Competences
  CB1 Posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser orixinais no desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, adoito nun contexto de investigación.
  CB2 Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de problemas en contornos novos ou pouco coñecidos dentro de contextos máis amplos (ou multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo.
  CB3 Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e se enfrontar á complexidade de formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos.
  CB4 Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións, e os coñecementos e razóns últimas que as sustentan, a públicos especializados e non especializados dun xeito claro e sen ambigüidades.
  CB5 Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando dun xeito que terá que ser, en grande medida, autodirixido e autónomo.
Type CG Code General Competences
  CG1 Capacidad para proyectar, calcular y diseñar productos y sistemas mecatrónicos
  CG2 Capacidad para integrar las tecnologías de control, electrónica e informática en el diseño de un componente o de un sistemas mecánico
  CG3 Realizar investigación, desarrollo e innovación en productos, procesos y metodologías en el ámbito de la mecatrónica
  CG4 Capacidad de organización y planificación en el ámbito de la ingeniería
  CG5 Capacidad de análisis y síntesis y de resolver problemas y tomar decisiones con iniciativa, creatividad y razonamiento crítico
  CG6 Destreza en la aplicación de herramientas informáticas en el ámbito de la ingeniería
  CG7 Capacidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento
  CG8 Capacidad para aplicar los métodos y principios de la calidad
  CG9 Capacidad de analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las soluciones técnicas
  CG10 Capacidad para comunicarse con personas no expertas en la materia y transmitir conceptos, especificaciones y funcionalidades en el campo de la ingeniería, tanto oralmente como de manera escrita
  CG11 Trabajo en equipo
  CG12 CG0 Hablar bien en público
Type CE Code Specific Competences
  CE1
  CE2
  CE3
  CE4
  CE5
  CE6
  CE7
  CE8
  CE9
  CE10
Type CT Code Transversal Competences
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | Spain | Tlf: +34 986 812 000