Educational guide 2023_24
Escola de Enxeñaría Industrial
Máster Universitario en Mecatrónica
 Training and Learning Results


Choose A Code Training and Learning Results
  A1 Posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser orixinais no desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, adoito nun contexto de investigación.
  A2 Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de problemas en contornos novos ou pouco coñecidos dentro de contextos máis amplos (ou multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo.
  A3 Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e se enfrontar á complexidade de formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos.
  A4 Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións, e os coñecementos e razóns últimas que as sustentan, a públicos especializados e non especializados dun xeito claro e sen ambigüidades.
  A5 Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando dun xeito que terá que ser, en grande medida, autodirixido e autónomo.
Choose B Code Knowledge
  B1 Capacidad para proyectar, calcular y diseñar productos y sistemas mecatrónicos
  B2 Capacidad para integrar las tecnologías de control, electrónica e informática en el diseño de un componente o de un sistemas mecánico
  B3 Realizar investigación, desarrollo e innovación en productos, procesos y metodologías en el ámbito de la mecatrónica
  B4 Capacidad de organización y planificación en el ámbito de la ingeniería
  B5 Capacidad de análisis y síntesis y de resolver problemas y tomar decisiones con iniciativa, creatividad y razonamiento crítico
  B6 Destreza en la aplicación de herramientas informáticas en el ámbito de la ingeniería
  B7 Capacidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento
  B8 Capacidad para aplicar los métodos y principios de la calidad
  B9 Capacidad de analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las soluciones técnicas
  B10 Capacidad para comunicarse con personas no expertas en la materia y transmitir conceptos, especificaciones y funcionalidades en el campo de la ingeniería, tanto oralmente como de manera escrita
  B11 Trabajo en equipo
  B12
Choose C Code Skill
  C1
  C2
  C3
  C4
  C5
  C6
  C7
  C8
  C9
  C10
Choose D Code Competences
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | Spain | Tlf: +34 986 812 000