Guia docente 2023_24
Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo
Máster Universitario en Xestión e Dirección Laboral
 Resultados de Formación e Aprendizaxe


Sinale A Código Resultados de Formación e Aprendizaxe
  A1 Posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser orixinais no desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, adoito nun contexto de investigación.
  A2 Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de problemas en contornos novos ou pouco coñecidos dentro de contextos máis amplos (ou multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo.
  A3 Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e se enfrontar á complexidade de formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos.
  A4 Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións, e os coñecementos e razóns últimas que as sustentan, a públicos especializados e non especializados dun xeito claro e sen ambigüidades.
  A5 Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando dun xeito que terá que ser, en grande medida, autodirixido e autónomo.
Sinale B Código Coñecementos
  B1 Adquirir un coñecemento amplo das institucións básicas do ámbito socio-laboral especialmente do Dereito do Traballo e da Seguridade Social
  B2 Desenrolar os coñecementos, habilidades e aptitudes que permitan unha idónea dirección e xestión laboral.
  B3 Saber recoñecer os aspectos económicos da Seguridade Social e das Relacións Laborais.
  B4 Desenrolar a capacidade de organización, planificación e toma de decisións.
  B5 Adquirir os coñecementos necesarios nos campos laboral, tributario e de Seguridade Social para prestar servicios de asesoría socio-laboral.
  B6 Planificar e organizar a prevención dos riscos laborais nas empresas.
  B7 Seleccionar e confeccionar os contratos de traballo adecuados a cada situación laboral.
  B8 Coñecer os dereitos e obrigas dos traballadores e das distintas frmas de extinción do contrato de traballo.
Sinale C Código Habilidades
  C1 Asesorar ás PYMES no campo socio-laboral
  C2 Xestionar todas as cuestións relativas ó ámbito das Relacións Laborais
  C3 Identificar os distintos tipos de empresas e sociedades incluidas as de economía social e os seus reximes xurídicos
  C4 Capacitar para xestionar os tributos relacionados co ámbito empresarial
  C5 Coñecer as obligacións das empresas en materia de Seguridade Social e os trámites pertinentes ante as entidades xestoras e colaboradoras
  C6 Identificar as competencias das entidades xestoras e colaboradoras da Seguridade Social na xestión de prestacións en España e na Unión Europea
  C7 Analizar a Seguridade Social dos traballadores que circulan no ámbito da Unión Europea
  C8 Adquirir coñecementos para unha idónea organización laboral nos cadros do persoal
  C9 Tomar decisións e buscar solucións consensuadas a problemas complexos relativos á situción socio-laboral da empresa
  C10 Seleccionar as opcións estratéxicas de Recursos Humanos máis acomodadas ao entorno multidisciplinar da empresa
  C11 Elaborar plans de Recursos Humanos coherentes có obxectivo a acadar
  C12 Xestionar os procesos de negociación entre as partes da relación laboral co fin de acadar consensos e acordos
  C13 Coñecer as medidas de solución de conflictos ao alcance dos traballadores e empresarios e resolver cales resultan adecuadas en diferentes situacións
  C14 Adquirir as habilidades necesarias para poñer en funcionamento un Servizo de Prevención Propio e Alleo e xestionalo
  C15 Coñecer a resposta da Administración frente aos incumprimentos laborais e ser capaz de participar no procedemento administrativo sancionador
  C16 Xestionar as relaciósn laborais transfronteirizas e transnacionais tan frecuentes no sur de Galicia
Sinale D Código Competencias
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000