Guia docente 2021_22
Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais
Máster Universitario en Administración Integrada de Empresas e Responsabilidade Social Corporativa
 Competencias


Carácter CB Código Competencias Básicas
  CB1 Posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser orixinais no desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, adoito nun contexto de investigación.
  CB2 Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de problemas en contornos novos ou pouco coñecidos dentro de contextos máis amplos (ou multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo.
  CB3 Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e se enfrontar á complexidade de formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos.
  CB4 Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións, e os coñecementos e razóns últimas que as sustentan, a públicos especializados e non especializados dun xeito claro e sen ambigüidades.
  CB5 Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando dun xeito que terá que ser, en grande medida, autodirixido e autónomo.
Carácter CG Código Competencias Xerais
  CG1 Recuperar e analizar información pertinente e oportuna proveniente de fontes diversas en condicións óptimas de custo e tempo
  CG2 Interpretar e dominar destrezas asociados con ese campo.
  CG3 Demostrar un entendemento sistemático do campo de estudo derivado do entendemento e integración de distintos enfoques teóricos
  CG4 Demostrar a habilidade de concibir, deseñar, implementar e adaptar un proceso substancial coa suficiente integridad intelectual
  CG5 Aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de problemas en contornas novas ou pouco coñecidos dentro de contextos máis amplos (ou multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo
  CG6 Integrar coñecementos e enfrontarse á complejidad de formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos
  CG7 Demostrar a capacidade de análise crítica, reflexión, avaliación e síntese de ideas novas e complexas
  CG8 Organizar, planificar e desenvolver estratexias para levar a cabo un traballo
  CG9 Comunicar as súas conclusións -e os coñecementos e razóns últimas que as sustentan- a públicos especializados e non especializados dun modo claro e sen ambigüedades
  CG10 Traballar en equipo.
  CG11 Aplicar os coñecementos á resolución de problemas concretos.
  CG12 Adaptarse a novas situacións
  CG13 Estudar dun modo auto-dirixido ou autónomo
Carácter CE Código Competencias Específicas
  CE1 Interpretar a nova realidade social e a súa aplicación ás tarefas da dirección e organización de empresas, á análise prospectivo da competitividad e ao impulso do desenvolvemento organizativ
  CE2 Identificar cales son os stakeholders e entender a súa importancia
  CE3 Comprender as implicaciones do comportamento ético na estratexia empresarial e nos procesos de toma de decisións, e a súa relación coa motivación, liderado e cultura empresarial
  CE4 Coñecer os sistemas de xestión, normas, verificación e posibles certificaciones da RSC
  CE5 Deseñar e implementar estratexias competitivas coherentes co tamaño empresarial e a contorna, baseándose en vantaxes competitivas resultantes da RSC
  CE6 Elaborar memorias de sostenibilidade
  CE7 Coñecer o concepto, evolución e importancia do Marketing Responsable na estratexia empresarial
  CE8 Valorar a pertinencia da movilización de recursos e as posibilidades intermedias entre xerarquía e mercado (internalización vs. externalización).
  CE9 Integrar e implementar os diferentes sistemas de xestión normalizados de I D I, calidade e medioambiente no proceso de planificación estratéxica da empresa tendo en consideración a súa responsabilidade social corporativa.
  CE10 Coñecer e manexar a terminología e os procedementos metodológicos propios da xestión de recursos humanos aplicando criterios de responsabilidade social corporativa
  CE11 Coñecer a evolución do concepto de calidade e das formas da súa xestión para unha mellor comprensión do concepto de calidade total, e todas as súas implicaciones estratéxicas e as súas relacións coa actuación socialmente responsable da empresa e a preservación do medio ambiente
  CE12 Comprender os coñecementos pertinentes relacionados con xestión financeira socialmente responsable
  CE13 Comprender e aplicar todos os aspectos relacionados coa auditoria social
Carácter CT Código Competencias Transversais
  CT1 Difusión de resultados e conclusións dos estudos, a través de presentacións orais e escritas que aborden ideas relacionadas coa RSC na xestión integral da empresa
  CT2 Manexo de técnicas e ferramentas informáticas e de xestión para obtención de información, tratamento e procesamiento de datos, e posterior utilización
  CT3 Difusión e divulgación de ideas en contextos tanto académicos como non especializados
  CT4 Reflexión sobre responsabilidades sociais e éticas
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000