Guia docente 2023_24
Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais
Máster Universitario en Administración Integrada de Empresas e Responsabilidade Social Corporativa
 Resultados de Formación e Aprendizaxe


Sinale A Código Resultados de Formación e Aprendizaxe
  A1 Posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser orixinais no desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, adoito nun contexto de investigación.
  A2 Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de problemas en contornos novos ou pouco coñecidos dentro de contextos máis amplos (ou multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo.
  A3 Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e se enfrontar á complexidade de formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos.
  A4 Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións, e os coñecementos e razóns últimas que as sustentan, a públicos especializados e non especializados dun xeito claro e sen ambigüidades.
  A5 Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando dun xeito que terá que ser, en grande medida, autodirixido e autónomo.
Sinale B Código Coñecementos
  B1 Recuperar e analizar información pertinente e oportuna proveniente de fontes diversas en condicións óptimas de custo e tempo
  B2 Interpretar e dominar destrezas asociados con ese campo.
  B3 Demostrar un entendemento sistemático do campo de estudo derivado do entendemento e integración de distintos enfoques teóricos
  B4 Demostrar a habilidade de concibir, deseñar, implementar e adaptar un proceso substancial coa suficiente integridad intelectual
  B5 Aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de problemas en contornas novas ou pouco coñecidos dentro de contextos máis amplos (ou multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo
  B6 Integrar coñecementos e enfrontarse á complejidad de formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos
  B7 Demostrar a capacidade de análise crítica, reflexión, avaliación e síntese de ideas novas e complexas
  B8 Organizar, planificar e desenvolver estratexias para levar a cabo un traballo
  B9 Comunicar as súas conclusións -e os coñecementos e razóns últimas que as sustentan- a públicos especializados e non especializados dun modo claro e sen ambigüedades
  B10 Traballar en equipo.
  B11 Aplicar os coñecementos á resolución de problemas concretos.
  B12 Adaptarse a novas situacións
  B13 Estudar dun modo auto-dirixido ou autónomo
Sinale C Código Habilidades
  C1 Interpretar a nova realidade social e a súa aplicación ás tarefas da dirección e organización de empresas, á análise prospectivo da competitividad e ao impulso do desenvolvemento organizativ
  C2 Identificar cales son os stakeholders e entender a súa importancia
  C3 Comprender as implicaciones do comportamento ético na estratexia empresarial e nos procesos de toma de decisións, e a súa relación coa motivación, liderado e cultura empresarial
  C4 Coñecer os sistemas de xestión, normas, verificación e posibles certificaciones da RSC
  C5 Deseñar e implementar estratexias competitivas coherentes co tamaño empresarial e a contorna, baseándose en vantaxes competitivas resultantes da RSC
  C6 Elaborar memorias de sostenibilidade
  C7 Coñecer o concepto, evolución e importancia do Marketing Responsable na estratexia empresarial
  C8 Valorar a pertinencia da movilización de recursos e as posibilidades intermedias entre xerarquía e mercado (internalización vs. externalización).
  C9 Integrar e implementar os diferentes sistemas de xestión normalizados de I D I, calidade e medioambiente no proceso de planificación estratéxica da empresa tendo en consideración a súa responsabilidade social corporativa.
  C10 Coñecer e manexar a terminología e os procedementos metodológicos propios da xestión de recursos humanos aplicando criterios de responsabilidade social corporativa
  C11 Coñecer a evolución do concepto de calidade e das formas da súa xestión para unha mellor comprensión do concepto de calidade total, e todas as súas implicaciones estratéxicas e as súas relacións coa actuación socialmente responsable da empresa e a preservación do medio ambiente
  C12 Comprender os coñecementos pertinentes relacionados con xestión financeira socialmente responsable
  C13 Comprender e aplicar todos os aspectos relacionados coa auditoria social
Sinale D Código Competencias
  D1 Difusión de resultados e conclusións dos estudos, a través de presentacións orais e escritas que aborden ideas relacionadas coa RSC na xestión integral da empresa
  D2 Manexo de técnicas e ferramentas informáticas e de xestión para obtención de información, tratamento e procesamiento de datos, e posterior utilización
  D3 Difusión e divulgación de ideas en contextos tanto académicos como non especializados
  D4 Reflexión sobre responsabilidades sociais e éticas
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000