Guia docente 2021_22
Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais
PCEO Grao en Administración e Dirección de Empresas/Grao en Dereito
 Materias
  Dereito mercantil II
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Lección maxistral Se realizará una prueba escrita en la que se valorarán los conocimientos adquiridos 70 CB2
CB3
CB4
CB5
Seminario Presentación dun traballo sobre un tema previamente asignado 10 CB2
CB3
CB4
CB5
Estudo de casos Ao longo do cuatrimestre realizaranse dous test sobre as cuestións plantexadas nas clases prácticas. A nota máxima por esta actividade serán dous puntos 20 CB2
CB3
CB5
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

Para aprobar a asignatura se require un mínimo de 3,5 puntos sobre 7 na proba teórica, con un mínimo de 1.75 puntos en cada unha das partes (contratación mercantil e instrumentos de pago e crédito). A nota da evaluación continua gardarase para a convocatoria de xullo, na cual o exame teórico computará tamén o 70%. Asimesmo, a nota da evaluación continua gardarase durante un ano. 

Para acollerse a avaliación continua, será precisa a asistencia regular a clase. A estes efectos, realizaranse controis periódicos e discrecionais de asistencia, considerándose incumprido este requisito en caso de que se produzan máis de dúas faltas de asistencia non xustificadas ás clases teóricas.

Os alumnos que non realicen a evaluación continua, farán o mesmo exame teórico que o resto de alumnos (cunha calificación máxima do 70%) e, ademáis, realizarán un exame cos casos prácticos relativos as materias explicadas durante o curso (cunha calificación máxima do 30%). 

Na convocatoria fin de carreira realizarase un exame teórico (cunha calificación máxima do 70%) e un exame cos casos prácticos relativos as materias explicadas durante o curso (cunha calificación máxima do 30%).

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000