Guia docente 2023_24
Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais
PCEO Grao en Administración e Dirección de Empresas/Grao en Dereito
 Materias
  Dereito procesual penal
   Avaliación
  Descrición Cualificación Resultados de Formación e Aprendizaxe
Exame de preguntas obxectivas Durante o cuadrimestre realizarase unha proba tipo test dos temas 1 a 8 da guía docente, na data indicada pola profesora. A nota desta proba constituirá o 30% da nota final.
Resultado de aprendizaxe: Coñecer as institucións básicas do proceso penal e familiarizarse co funcionamento práctico do mesmo nas súas diversas modalidades procedimentales.
30 A2
Resolución de problemas e/ou exercicios Na data indicada no cronograma, realizarase unha proba de carácter práctico consistente no estudo dun caso. A nota desta proba constituirá o 30% da cualificación final.
Resultado de aprendizaxe: Coñecer as institucións básicas do proceso penal e familiarizarse co funcionamento práctico do mesmo nas súas diversas modalidades procedimentales.
30 A2
A3
Exame de preguntas de desenvolvemento Na data fixada no calendario oficial de exames realizarase un exame escrito, dos temas 9 a 19 da guía docente.
Resultado de aprendizaxe: Coñecer as institucións básicas do proceso penal e familiarizarse co funcionamento práctico do mesmo nas súas diversas modalidades procedimentales.
30 A2
A4
A5
Traballo As/os estudantes realizarán un traballo en grupo, que se asignará ao principio do cuadrimestre. Devandito traballo será exposto e debatido nas clases prácticas. Resultado de aprendizaxe: Coñecer as institucións básicas do proceso penal e familiarizarse co funcionamento práctico do mesmo nas súas diversas modalidades procedimentais. 10 A2
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

 1. Primeira
oportunidade (maio/xuño):

A/o estudante debe elixir entre dous sistemas de  avaliación:

a)  Sistema de avaliación continua b)  Sistema
de avaliación final.

Unha vez transcorrido un mes, desde o inicio do cuadrimestre no que se imparte a materia, habilitarase un prazo de dez días hábiles para que o alumnado matriculado manifeste, formalmente, a súa intención de acollerse ao sistema de avaliación continua.

a) Avaliación continua:

Para
acollerse ao sistema de avaliación continua e aprobar a materia mediante
este sistema, a/o estudante deberá acreditar asistencia a un 80% das
clases maxistrais e grupos medianos, sen que, salvo casos excepcionais -ex.
enfermidades de longa duración verificadas con informe médico-, permítase
xustificar a ausencia.

O
sistema de avaliación continua cpnsistirá en:

 

 1. Unha
  proba teórica tipo test dos temas 1 a 8 da guía docente, que
  se realizará nas datas indicadas ao comezo do cuadrimestre. A nota obtida
  nesta proba representará o 30% da calificación final. Para poder ser
  avaliado polo sistema de avaliación continua é necesario obter un 5
  sobre 10 en proba tipo test. 
 2. Unha
  proba práctica escrita, que se realizará nas datas indicadas ao comezo
  do cuadrimestre, consistente no estudo dun caso. Esta proba representará o 30% da calificación final. Para poder ser avaliado polo
  sistema de avaliazión continua é necesario obter un 5 sobre 10 na
  proba práctica.
 3. Examen de preguntas de desenvolvemento dos
  temas 9 a 19 da guía docente, que se realizará na data e o horario
  especificado no calendario de probas de avaliación aprobado pola Xunta de
  Facultade para o presente curso académico. A nota obtida nesta proba representar o 30% da calificación final. Para poder ser avaliado polo
  sistema de avaliación continua é necesario obter un 5 sobre 10 no
  exame. 
 4. A realización dun traballo en grupo, que será exposto e debatido durante
  as clases prácticas. Para poder ser avaliado polo sistema de avaliación continua o estudante deberá entregar, exposto e debatido o seu traballo
  en clase. Así mesmo, na avaliación continua se valorará positivamente a participación activa e fundamentada nas clases, nos foros de discusión da
  materia e noutras actividades organizadas polas docentes responsables da
  materia. A nota obtida polo traballo e a participación activa representará o 10% da calificación final.

 A
nota final da materia será o resultado da suma das cualificacións
obtidas en avaliación continua
.

No caso de que
sexa necesario realizar a unha/ou ou varias/vos estudantes calquera
das probas en data distinta das previstas no cronograma ou no
calendario oficial, podrá substituírse por un exame oral sobre o contido
obxecto de avaliación. A
data e o horario das probas de avaliación das diferentes convocatorias
son as especificadas no calendario de probas de avaliación aprobado pola
Xunta de Facultade para o presente curso*académico.

b) Exame
final: • A/o estudante, que non se someta ao sistema de avaliación continua ou que quede excluído do mesmo, realizará un exame
  final
  . Este exame representa o 100% da calificación da
  materia. 
 • O exame  constará de dous partes:


  • Unha proba teórica escrita sobre toda a materia, que representará o
   70% da calificación final. 


   • Competencias que se avaliarán: CB2, CB4, CB5, CG1, CG2, CG3, CG4,
    CE28, CE29, CT1, CT4 e CT5.

   • Resultado de aprendizaxe: Coñecer as institucións básicas do
    proceso penal e familiarizarse co funcionamento práctico do
    mesmo nas súas diversas modalidades procedimentais.  • Unha proba práctica escrita consistente no estudo dun caso.
   Esta proba representará o 30% da calificación final.


   • Competencias que se avalían: CB2, CB3, CG3, CG4, CE28, CE29, CT1, CT4 e CT5.

   • Resultado de aprendizaxe: Coñecer as institucións básicas do
    proceso penal e familiarizarse co funcionamento práctico do
    mesmo nas súas diversas modalidades procedimentais.


 • Para superar o exame e ter a condición de aprobado, a/o
  estudante terá que aprobar a proba teórica e a proba práctica.

 • No caso de que sexa necesario realizar a unha/ou
  ou varias/vos estudantes calquera das probas en data distinta das
  previstas no cronograma ou no calendario oficial, poderá substituírse
  por un exame oral sobre o contido obxecto de avaliación.
 • A data e o horario das probas de avaliación  das diferentes
  convocatorias son as especificadas no calendario de probas de avaliación aprobado pola Xunta de Facultade para o presente curso académico.2. Segunda
oportunidade (xullo):
 • Si o alumno/a obtivese unha calificación superior a 5 nalgunha das probas obrigatorias desenvolvidas na avaliación continua (proba de preguntas obxectivas, proba práctica ou exame
  de preguntas de desenvolvemento) pero non conseguise aprobar a materia na primeira edición de actas (maio/xuño), poderá conservar na segunda edición (avaliación de xuño-xullo) a calificación das probas aprobadas e examinarse únicamente da parte suspensa.

 • Na avaliación de xuño-xullo, que terá lugar na
  data oficialmente fixada, o exame constará de dous partes unha teórica,
  de preguntas de desenvolvemento e outra práctica -estudo de casos-. 

 • O
  estudante sometido a avaliación continua quedará exento das preguntas de
  desenvolvemento que se correspondan coa parte do temario da  guía docente que
  teña aprobado e/ou, no seu caso, do exame práctico. Aínda que a parte suspensa
  sexa a correspondente ao exame de preguntas obxectivas, na segunda edición de actas o exame correspondente aos temas 1 a 8 será de preguntas de
  desenvolvemento.

  A nota
  obtida na avaliación continua non se conservará para convocatorias de
  cursos académicos posteriores. O/a estudante deberá someterse a un novo
  proceso de avaliación continua, agás que opte pola avaliación final teórica e práctica.

 • A/o estudante, que non seguise o sistema
  de avaliación continua
  ou que quedase excluído do mesmo, realizará un exame
  final. Este exame representa o 100% da  calificación da materia. O
  exame constará de dous partes:  • Unha proba teórica escrita sobre toda a materia, que representará o
   70% da calificación final.


   • Competencias que se avalían: CB2, CB4, CB5, CG1, CG2, CG3, CG4,
    CE28, CE29, CT1, CT4 e CT5.

   • Resultado de aprendizaxe: Coñecer as institucións básicas do
    proceso penal e familiarizarse co funcionamento práctico do
    mesmo nas súas diversas modalidades procedimentales.  • Unha proba práctica escrita consistente no estudo dun caso.
   Esta proba representará o 30% da calificación final.


   • Competencias que se avalían: CB2, CB3, CG3, CG4, CE28, CE29, CT1, CT4 e CT5.

   • Resultado de aprendizaxe: Coñecer as institucións básicas do
    proceso penal e familiarizarse co funcionamento práctico do
    mesmo nas súas diversas modalidades procedimentales.


 • Para superar o exame e ter a condición de aprobado, a/o
  estudante terá que aprobar cada unha dos seus partes, a proba práctica e a proba teórica.
 • A data e o horario das probas de avaliación das diferentes
  convocatorias son as especificadas no calendario de probas de avaliación aprobado pola Xunta de Facultade para o presente curso académico.3.
Convocatoria "fin de carreira":Para as/os estudantes que se matriculen na
convocatoria fin de carreira, o exame escrito representa o
100% da calificación da materia.


 • O exame constaráà de dous partes:


  • Unha proba teórica escrita sobre toda a materia, que representará o
   70% da calificación final.


   • Competencias que se avalían: CB2, CB4, CB5, CG1, CG2, CG3, CG4,
    CE28, CE29, CT1, CT4 e CT5.

   • Resultado de aprendizaxe: Coñecer as institucións básicas do
    proceso penal e familiarizarse co funcionamento práctico do
    mesmo nas súas diversas modalidades procedimentales.  • Unha proba práctica escrita consistente no estudo dun caso.
   Esta proba representará o 30% da calificación final.


   • Competencias que se avalían: CB2, CB3, CG3, CG4, CE28, CE29, CT1, CT4 e CT5.

   • Resultado de aprendizaxe: Coñecer as institucións básicas do
    proceso penal e familiarizarse co funcionamento práctico do
    mesmo nas súas diversas modalidades procedimentales.


 • Para superar o exame e ter a condición de aprobado, a/o
  estudante terá que aprobar cada unha dos seus partes, a proba práctica e a proba*teórica.
 • A data e o horario das probas de avaliación das diferentes convocatorias son as especificadas no
  calendario de probas de avaliación aprobado pola Xunta de Facultade para o presente curso académico.


OUTRAS
INDICACIÓNSAs cualificacións se publicarán na
plataforma interna ou aula virtual oficial da Universidade de Vigo, con acceso
limitado ao profesorado da materia e ao alumnado matriculado. 

De resultar preciso, por motivos
excepcionais, modificar ou concretar os métodos de avaliación sinalados na guías, tales modificacións se publicarán no mesmo soporte telemático. 

No caso de que sexa necesario realizar
a un ou varios estudantes calquera das probas en data distinta das
previstas no cronograma ou no calendario oficial, poderá substituirse por un
exame oral sobre o contido obxecto de avaliación.

En todos os casos, as probas
realizadas permitirá avaliar os resultados de aprendizaxe.
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000