Guia docente 2022_23
Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais
PCEO Grao en Administración e Dirección de Empresas/Grao en Dereito
 Materias
  Dereito procesual penal
   Avaliación
  Descrición Cualificación Resultados de Formación e Aprendizaxe
Exame de preguntas obxectivas Ao longo do cuatrimestre realizaranse nas datas indicadas na planificación docente 2 probas tipo test. Estas probas non liberan materia de cara ao exame final. 25 A2
A3
A5
Exame de preguntas de desenvolvemento Na data fixada no calendario oficial de exames, realizarase un exame teórico oral ou escrito, que comprende toda a materia. 50 A2
A3
A4
A5
Resolución de problemas e/ou exercicios Na data indicada no calendario oficial de exames realizarase unha proba de carácter práctico consistente no estudo dun caso. 25 A2
A3
A5
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

Na materia Dereito Procesal Penal seguiranse dous sistemas de avaliación, tanto na primeira convocatoria (maio/xuño)
como na segunda (xullo): avaliación continua ou exame final. 

 1º.- AVALIACIÓN CONTINUA.
O sistema de avaliación continua consistirá en:
a) 2 probas teóricas tipo test, que se realizarán nas datas indicadas na planificación docente que se proporcionará aos
alumnos ao comezo de curso; a nota media obtida nestas probas representará o 25% da cualificación final.
b) 1 proba práctica escrita, que se realizará na data indicada no calendario oficial de exames que representará o 25% da cualificación final.
c) 1 proba teórica oral ou escrita, sobre toda a materia, que se realizará na data fixada no calendario oficial de exames e que
representará o 50% da cualificación final. 

En calquera caso, para que se entenda superada a materia, é necesario obter nesta proba teórica polo menos un 5 sobre 10. De non alcanzarse esta nota mínima de 5 sobre 10, non se procederá ao cómputo da avaliación continua e a nota final corresponderase coa nota obtida na proba teórica

 Notas importantes:
a) Para ser evaluado conforme ao sistema de avaliación continua, o/a alumno/a deberá realizar a proba teórica (oral ou escrita), a
proba práctica escrita e, polo menos, unha das probas teóricas tipo test.
b) Os/as alumnos/as que sigan o sistema de avaliación continua e que non superen a materia na primeira convocatoria
(maio/xuño), de facer á segunda convocatoria (xullo) poderán optar por:
- Que se lles manteña a cualificación obtida nas probas tipo test e na proba práctica realizadas durante o curso (se ambas constan aprobadas), nese caso o exame consistiría nunha proba teórica oral ou escrita sobre toda a materia, que representará o 50% da
cualificación final, e na que deberán obter polo menos un 5 sobre 10 para entender superada a materia.
- Facer un exame final nos términos que se indican a continuación. 

 2º.- EXAME FINAL.
Os/as alumnos que decidan non seguir o sistema de avaliación continua ou que non realicen as actividades necesarias para
ser evaluados conforme a este sistema, serán evaluados cun exame final, que se realizará na data fixada no
calendario oficial de exames e que representará o 100% da cualificación final. O devandito exame constará de:
a) Unha proba práctica escrita, consistente no estudo dun caso. Esta proba práctica representará o 20% da
cualificación final.
b) Unha proba teórica oral ou escrita sobre toda a materia, que representará o 80% da cualificación final. 

Nota importante: para poder superar a materia a través do exame final, o/a alumno/a terá que superar as dúas partes
do exame. É dicir, na proba práctica, terá que obter polo menos un 1 sobre 2; e, na proba teórica, un 4 sobre 8. 

 3º.- CONVOCATORIA DE FIN DE CARREIRA.
Na convocatoria de fin de carreira o sistema de avaliación será o de exame final nos términos expostos
anteriormente.

As datas e horarios das probas de avaliación das diferentes convocatorias son as especificadas no calendario de probas
de avaliación aprobado pola Xunta de Facultade para o curso 2022-23

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000