Guia docente 2021_22
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Grao en Economía
 Materias
  Matemáticas II
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Seminario Formulación, análise, resolución e debate de problemas ou exercicios, repartidos o longo do curso. 30 CE1
CE10
CE12
CT2
CT3
CT4
CT5
CT7
Prácticas con apoio das TIC Resolución de exercicios relacionados coa temática da materia utilizando software de cálculo simbólico. 10 CE1
CT2
Exame de preguntas de desenvolvemento Exercicios teóricos e prácticos similares os realizados nos seminarios. Formarán parte do exame final 30 CE1
CE10
CE12
CT5
CT7
Exame de preguntas obxectivas Cuestións teóricas e prácticas que formarán parte do examen final. 30 CE1
CE10
CE12
CT5
CT7
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

A nota final será a suma da nota obtida nas probas realizadas nas clases prácticas durante o curso  cunha ponderación  do 40% sobre o total, e da nota obtida no exame final, cunha ponderación  do 60% do total. No caso de non superar a materia na  convocatoria ordinaria, a nota obtida polo traballo ao longo do curso manterase para a  convocatoria de xullo.

Alternativamente ao sistema de avaliación continua, o estudante, previa comunicación ó profesorado, poderá optar a ser avaliado cun único exame final que suporá o 100% da cualificación. Esta circunstancia debe ser notificada no transcurso das 4 primeiras semanas do cuadrimestre.

Na convocatoria de fin de carreira, o exame suporá o 100% da cualificación.

As datas de exámes son competencia do decanato e deberán ser consultadas na  web da Facultade.

Compromiso ético 

Esperamos que o
alumnado presente un comportamento ético axeitado. No caso de detectar
un comportamento non ético (copia, plaxio, utilización de aparatos
electrónicos non autorizados,...) a cualificación final será de SUSPENSO (0) e o feito será comunicado á
dirección do Centro para os efectos oportunos.

Universidade de Vigo            | Rectorado | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000