Guia docente 2023_24
Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais
Grao en Administración e Dirección de Empresas
 Materias
  Dirección de operacións
   Avaliación
  Descrición Cualificación Resultados de Formación e Aprendizaxe
Resolución de problemas Probas na que o alumno debe solucionar unha serie de casos, problemas e exercicios nun tempo e condicións establecidos polo profesor (Ningunha delas suporá máis dun 40% da nota). Desta maneira, o alumno debe aplicar os coñecementos que adquiriu. Correspóndense coas horas prácticas da materia recollidas nos grupos medianos.
50 B1
B10
B11
B14
C6
C12
D5
Exame de preguntas de desenvolvemento Dúas probas (teoría 25% e práctica 25%) para avaliación das competencias adquiridas que inclúen preguntas directas sobre un aspecto concreto. Os alumnos deben responder de maneira directa e razoada en base aos coñecementos que teñen sobre a materia. 50 B1
B2
B10
B11
B13
B14
C6
C12
D5
 
Outros comentarios sobre a Avaliación
A avaliación do alumno realizarase do seguinte xeito:

- Probas de avaliación global (0 a 5 puntos). As probas realizaranse ó final do cuatrimestre. Estas probas constarán dunha proba teórica (25%) e dunha proba práctica (25%). Para superala será necesario obter unha nota igual ou superior ó 50% da puntuación total da proba de avaliación global e, como mínimo, o 40% da nota asignada a cada unha das partes teórica e práctica.

No caso de que o alumno teña solicitado no plazo establecido que a proba de avaliación global sexa sobre 10 puntos, nestas probas de avaliación global incluiráse unha terceira parte (0 a 5 puntos) que sustituirá ás probas intermedias da avaliación continua (os contidos e número destas probas estableceráse no calendario docente publicado no MooVi da materia). Para iso, nos primeiros 30 días do cuatrimestre habilitaráse a través de MooVi un único prazo para que o alumno poda solicitar que a súa proba de avaliación global conte con esta terceira parte e renunciar, polo tanto, ó sistema de avaliación continua.

- Avaliación baseada nos traballos realizados, tanto en grupo como de maneira individual, nas sesións prácticas (0 a 5 puntos). As actividades de avaliación continua nas sesións prácticas só se poderán realizar nas datas e sesións establecidas, debendo cada alumno asistir ao grupo que teña asignado para a realización das mesmas, agás autorización explícita para algunha práctica dos profesores encargados da materia para asistir a outro grupo no que teña lugar a mesma práctica.

O alumnado que sexa evaluado en réxime de avaliación continua terá a posibilidade de superar a asignatura e de alcanzar o 100% da nota. Para eso, antes da realización das probas da convocatoria oficial existirá a posibilidade de realizar de maneira telemática dúas probas coas mesmas condicións, contidos e formato que a proba de avaliación global (0 a 5 puntos) e que se indicaron anteriormente. A materia aprobarase sempre e cando se supere esta proba de avaliación global e se alcance un mínimo de 5 puntos na materia.

Se o estudiante non supera a asignatura por avaliación continua, a aprobación da asignatura requerirá da aprobación da proba de avaliación global. Nese caso, a nota final da asignatura resultará da suma da nota obtida na avaliación continua, que suporá un 50% da nota final, e a nota obtida nesta proba, que suporá o 50% restante. No caso de non superar a proba de avaliación global, a nota final da asignatura será a obtida nesta proba expresada nunha escala de 0 a 10 puntos.

A segunda convocatoria rexirase polas mesmas normas. Na convocatoria de fin de carreira a proba de avaliación global suporá o 100% da cualificación.

Os exames terán lugar na data establecida polo Decanato do centro. IMPORTANTE: O calendario de exames é publicado ó inicio do curso. Non obstante, o calendario pode ser modificado ó longo do mesmo por algún imprevisto. Prégase que consulten a páxina web da Facultade por se hai cambios no mesmo (http://fccee.uvigo.es).

O horario de titorías de cada profesor e o procedemento de solicitude das mesmas estará dispoñible no MooVi da materia.


BOAS PRÁCTICAS:

- Non está permitido facer uso de teléfonos móbiles, ordenadores portátiles, tabletas ou similares nas sesións de traballo. Estes deben estar desconectados, agás autorización expresa do profesor/a.

- Non está permitido comer nin beber (agás auga) durante as clases.

- As conductas inadecuadas, contrarias e perxudiciais para a convivencia e a súa corrección poderán ser sancionadas coa pérdida do dereito á evaluación continua do estudiante responsable.

- É imprescindible asistir ás sesións de aula co material necesario para o seu desenvolvemento.

- Calquera evidencia de traballos e/ou probas plaxiados ou copiados, total ou parcialmente, suporá unha calificación de suspenso en tódalas convocatorias do curso académico.

- Para a realización dos exames só se permite o uso de elementos de escritura e calculadora.

- O alumno deberá presentarse ao exame debidamente identificado, co seu D.N.I, pasaporte ou título de conducir, non sendo válido outro documento.

- Tódalas probas e exames deberán ser entregados á súa finalización e baixo ningún concepto poderán ser sacados fora da aula.

- A revisión de exames terá lugar no centro e só no horario e lugar establecido polo profesor/a.

-
No caso das actividades docentes que se leven a cabo por medios telemáticos,
véxase a seguinte información: https://www.uvigo.gal/proteccion-datos

No caso de incumprimento das normas anteriores, o profesor/a poderá adoptar as medidas que estime oportunas dentro da lexislación vixente.

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000