Guia docente 2021_22
Facultade de Filoloxía e Tradución
Grao en Ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios
 Materias
  Literatura hispanoamericana II
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Lección maxistral Os contidos desenvolvidos nas sesións maxistrais serán avaliados a través das reflexións na aula 10
Presentación Exposición na aula sobre diferentes aspectos dos movementos literarios e das obras leídas 10 CB1
CB2
CG2
CG5
CE9
CT2
CT6
CT8
CT9
CT10
Debate O debate referirase a reflexións sobre temas, obras e intereses estéticos de cada época literaria 15
Traballo tutelado Traballo escrito sobre algún aspecto dunha ou de varias das lecturas obligatorias do programa 10 CB5
CG1
CG5
CE6
CE9
CT2
CT6
CT7
CT10
Exame de preguntas de desenvolvemento Proba escrita sobre algúns aspectos das obras de lectura obligatoria, así como tamén comentarios dalgún fragmento das mesmas. O coñecemento dos contidos expostos nas sesións maxistrais serán avaliados, igualmente, a través destas probas 55 CB1
CB5
CG2
CG5
CE6
CE9
CT6
CT7
CT9
CT10
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

1. AVALIACIÓN CONTINUA:

A nota
resultará da ponderación das calificacións das exposicións e debates de clase, o traballo escrito e as probas de resposta larga e o análise
de textos.

Será requisito para superar cada unha destas
actividades a correcta exposición oral e escrita, é dicir, o uso
pertinente dos signos de puntuación, a corrección ortográfica, o
orde e claridade expositiva e a limpeza dos exercicios.

A data da proba-exame coincidirá con aquela fixada oficialmente pola Facultade para o alumnado de avaliación única.

2. AVALIACIÓN ÚNICA

As
alumnas e alumnos que non poidan asistir ás clases terán que
realizar, ademais de proba-exame, un traballo sobre algún aspecto relativo aos contidos da asignatura. Por esta razón, é importante que se poñan en contacto
con profesora durante as primeiras semanas do cuadrimestre.

Neste caso, o valor do traballo será do 25% e o da proba-exame
do 75%, o que significa que será preciso aprobar esta última proba
para sumar a nota do traballo.

Proceden, igualmente, para aprobar, os requisitos indicados a propósito da evaluación continua.

A proba-exame realizarase na data fixada oficialmente pola Facultade.

3. SEMIPRESENCIALIDADE

O
alumnado semipresencial terá que realizar a proba-exame (de
características similares ás da evaluación continua)  ademais de
resolver algunhas probas de resposta curta e larga que se realizarán a
través da plataforma virtual. Realizará tamén un breve traballo
(sobre algún/s aspecto/s das obras de lectura obligatoria) a través
do cal dar conta das súas capacidades críticas e analíticas.

Os requisitos para superar estas probas son idénticos ós da evaluación continua (véxase arriba)

A proba-exame celebrarase na data fixada oficialmente pola Facultade.

4.
CONVOCATORIA DE XULLO. En todos os casos, a convocatoria de xullo
terá lugar na data fixada pola Facultade. Nesta convocatoria, a avaliación realizarase a través de probas de reposta curta, de
probas de ensaio a de análise de textos.

NOTA: Naquel tipo de probas no que se faga uso de fontes bibliográficas secundarias, estas terán que aparecer referidas adecuadamente. Plaxiar unha fonte, é dicir, transcribila literalmente facéndoa pasar por discurso propio, invalidará inmediatamente o exercicio.

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000