Guia docente 2019_20
Facultade de Filoloxía e Tradución
Grao en Ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios
 Materias
  Literatura española dos séculos XVIII-XIX
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Traballo tutelado Reflexión sobre as lecturas. Comentarios de texto. Controis de lectura. 30
CB1
CB2
CB5
CG1
CG2
CG5
CG7
CE3
CE6
CE9
CT2
CT5
CT8
CT10
CT11
CT12
Exame de preguntas de desenvolvemento Unha ou varias preguntas teóricas ou a partir de textos que demostren a asimilación específica de contidos, a capacidade de síntese e a comprensión global dos movementos estéticos que se abordan na materia. 70
CB1
CB2
CB5
CG1
CG2
CG5
CG7
CE3
CE6
CE9
CT2
CT5
CT8
CT10
CT11
CT12
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

Alumnado presencial:

 • Para optar á avaliación continuada será necesario asistir
  regularmente a clase. Quen falte catro ou máis días ás sesións
  presenciais deberá optar obrigatoriamente polo modo de avaliación
  única.
 • Para ter dereito á avaliación continuada o alumnado debe realizar, obrigatoriamente, as actividades sobre cada tema que se proporcionarán en FAITIC e entregalas no plazo acordado, tamén a través da plataforma. Quere isto dicir que o alumnado que non entregue as actividades nas datas marcadas deberá presentarse, obligatoriamente, á avaliación única.  
 • A nota resultante da avaliación continuada será a suma de ata un 30% do total polos comentarios, controis ou reflexións textuais realizados en clase e ata un 70% do total pola proba de resposta longa ou de desenvolvemento.
 • A avaliación única consiste nunha proba global sobre a totalidade da materia do programa, nas datas fixadas pola Facultade.
 • As datas para os controis de lectura e/ou comentarios de texto facilitaranse ao alumnado ao comenzo das clases.
 • A
  data do exame da convoatoria de maio (70% da cualificación para os que opten pola
  avaliación continuada e 100% para os que non) será a que fixe a
  Facultade.
 • A data do exame da convocatoria de xuño/xullo (100% da cualificación en tódolos casos) será a que fixe a Facultade.
 • En calquera
  caso, para superar a materia é imprescindible demostrar
  corrección lingüística e ortográfica. Non aprobará quen escriba con faltas
  de ortografía e/ou acentuación. Tampouco aprobará quen incorra en plaxio.

 Alumnado semipresencial:

 • Para optar á avaliación continuada é obrigatorio asistir á presentación da materia, o primeiro día de clase, e ás dúas sesións de titoría, cuxa data se comunicará a través da plataforma FAITIC ao comezo do curso. Quere isto dicir que quen non asista á sesión de presentación e ás titorías deberá optar pola avaliación única.
 • Para ter dereito á avaliación continuada o alumnado debe realizar, obrigatoriamente, as actividades sobre cada tema que se proporcionarán en FAITIC e entregalas no plazo acordado, tamén a través da plataforma. Quere isto dicir que o alumnado que non entregue as actividades nas datas marcadas deberá presentarse, obligatoriamente, á avaliación única.  
 • A
  nota resultante da avaliación continuada será a suma de ata un
  30% do total polas actividades propostas na plataforma e ata un 70% do total pola proba de resposta
  longa ou de desenvolvemento.
 • A avaliación única consiste nunha
  proba global sobre a totalidade da materia do programa, nas
  datas fixadas pola Facultade.
 • A
  data do exame de maio (70% da cualificación para os que opten pola
  avaliación continuada e 100% para os que non) será a que fixe a
  Facultade. A asistencia a este exame é obrigatoria
 • A data do exame de xullo será a que fixe a Facultade. A asistencia a este exame será obrigatoria cando haxa lugar.
 • En calquera
  caso, para superar a materia é imprescindible demostrar
  corrección lingüística e ortográfica. Non aprobará quen escriba con faltas
  de ortografía e/ou acentuación. Tampouco aprobará quen incorra en plaxio..

Para o seguimento da materia é imprescindible que o alumnado acceda á plataforma FAITIC

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000