Guia docente 2019_20
Facultade de Filoloxía e Tradución
Grao en Ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios
 Materias
  Lingua: Fundamentos gramaticais do galego e do español II
   Competencias
Código Descrición Tipoloxía
CB1 Que o estudantado saiba aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha forma profesional e posúa as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo.
 • saber
CB2 Que o estudantado demostre posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte da base da educación secundaria xeral e adoita atoparse a un nivel que, malia se apoiar en libros de texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda do seu campo de estudo.
 • saber facer
CB5 Que os estudantado desenvolva aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender estudos posteriores cun alto grao de autonomía.
 • saber facer
CG1 Capacitación do estudantado para que adquira coñecementos lingüísticos e literarios.
 • saber
 • saber facer
CG4 Mellora da capacidade de comunicación en español, galego e portugués en diferentes contextos profesionais, traballando as destrezas de comprensión e expresión orais e escritas.
 • saber facer
CG5 Capacidade do estudantado para comprender as interrelacións pertinentes entre os diversos ámbitos de estudo que integran o título.
 • saber
CG7 Coñecer os métodos básicos do estudo e análise lingüísticos e literarias.
 • saber facer
CG9 Posuír as habelencias de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando de xeito autónomo baseándose nos coñecementos adquiridos e no uso das novas tecnoloxías.
 • saber
 • saber facer
 • Saber estar / ser
CE1 Perfecto dominio instrumental das linguas galega, española e portuguesa.
 • saber
 • saber facer
CE2 Coñecemento da gramática das linguas galega, española e portuguesa.
 • saber facer
CE5 Coñecemento dos conceptos e métodos da análise lingüística.
 • saber facer
CE8 Coñecemento das correntes teóricas e metodolóxicas da lingüística.
 • saber facer
CE15 Coñecemento das repercusións lingüísticas e interculturais do contacto de linguas.
 • saber facer
CE20 Coñecemento teórico e práctico dos dicionarios do español/galego/portugués nos seus diferentes formatos.
  CT2 Comunicación oral e escrita na lingua materna.
  • saber facer
  CT5 Capacidade de xerar novas ideas.
  • saber facer
  CT8 Habilidade para traballar de forma autónoma.
  • saber facer
  CT10 Capacidade de análise e síntese.
  • saber
  CT11 Capacidade para manexar a bibliografía consultada e para citala axeitadamente.
  • saber facer
  CT12 Respecto pola ética profesional e, en particular, pola propiedade intelectual.
  • saber facer
  Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000