Guia docente 2022_23
Facultade de Filoloxía e Tradución
Grao en Tradución e Interpretación
 Competencias


Carácter CB Código Competencias Básicas
  CB1 Que os estudantes demostren posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte da base da educación secundaria xeral e adoita atoparse a un nivel que, malia se apoiar en libros de texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda do seu campo de estudo.
  CB2 Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha forma profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo.
  CB3 Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica ou ética.
  CB4 Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solución a un público tanto especializado coma non especializado.
  CB5 Que os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender estudos posteriores cun alto grao de autonomía.
Carácter CG Código Competencias Xerais
Carácter CE Código Competencias Específicas
  CE1 Dominio de linguas estranxeiras
  CE2 Coñecemento de culturas e civilizacións estranxeiras
  CE3 Dominio da lingua propia, escrita e oral
  CE4 Coñecer norma e usos das linguas de traballo
  CE5 Dominio de técnicas terminolóxicas e neolóxicas para a tradución especializada
  CE6 Utlización de ferramentas informáticas e instrumentos técnicos para a interpretación
  CE7 Dominio de técnicas de tradución asistida/localización
  CE8 Destreza para a procura de información/documentación
  CE9 Coñecemento dos aspectos económicos e profesionais
  CE10 Capacidade de traballo en equipo
  CE11 Capacidade de deseñar e xerir proxectos
  CE12 Posuír unha ampla cultura
  CE13 Optimización de toma de notas, elaboración de resumos, síntese e reexpresión
  CE14 Dominio de ferramentas informáticas
  CE15 Dominio das técnicas de edición, maquetación e revisión e corrección específicas dos textos traducidos
  CE16 Capacidade de deseñar, organizar o traballo e xerir e coordinar proxectos
  CE17 Capacidade de tomar decisións
  CE18 Capacidade de aplicar os coñecementos á práctica
  CE19 Capacidade de deseñar e xerir proxectos
  CE20 Facilidade para as relacións humanas
  CE21 Rigor e seriedade no traballo
  CE22 Destrezas de tradución
  CE23 Uso de ferramentas de tradución asistida
  CE24 Capacidade de aprendizaxe autónoma
  CE25 Coñecementos de cultura xeral e civilización
  CE26 Coñecementos temáticos básicos de cada unha das especializacións
  CE27 Capacidade de razoamento crítico
  CE28 Posuír unha gran competencia sociolingüística
  CE29 Formación universitaria específica
  CE30 Coñecemento de idiomas
  CE31 Coñecementos de informática profesional e TAC
  CE32 Saber recoñecer a diversidade e multiculturalidade
  CE33 Dominio oral e escrito da lingua propia
Carácter CT Código Competencias Transversais
  CT1 Comunicación oral e escrita na lingua propia. Prestarase especial atención ao coñecemento e correcto uso das 2 linguas cooficiais da Comunidade Autónoma de Galicia
  CT2 Coñecemento dunha segunda e unha terceira lingua estranxeira
  CT3 Capacidade de organización e planificación de proxectos
  CT4 Resolución de problemas
  CT5 Coñecementos de informática aplicada
  CT6 Capacidade de xestión da información
  CT7 Toma de decisións
  CT8 Compromiso ético e deontolóxico
  CT9 Razoamento crítico
  CT10 Recoñecemento da diversidade e a multiculturalidade
  CT11 Habilidades nas relacións interpersoais
  CT12 Traballo en equipo
  CT13 Traballo nun contexto internacional
  CT14 Motivación pola calidade
  CT15 Aprendizaxe autónoma
  CT16 Adaptación a novas situacións
  CT17 Comprensión doutras culturas e costumes
  CT18 Creatividade
  CT19 Iniciativa e espírito emprendedor
  CT20 Lideranza
  CT21 Sensibilidade co medio
  CT22 Capacidade de aplicar os coñecementos na práctica
  CT23 Capacidade de traballo individual
  CT24 Deseño e administración de proxectos
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000