Guia docente 2014_15
Facultade de Filoloxía e Tradución
Grao en Tradución e Interpretación
 Materias
  Interpretación simultánea idioma 1: Inglés-Español
   Avaliación
  Descrición Cualificación
Traballos de aula
A avaliación continua ten asignado como máximo unha porcentaxe do 10% da nota final, e empregarase para obter unha visión de conxunto do traballo realizado polo alumnado ao longo do curso e como mecanismo de corrección de ser o caso. A avaliación continua servirá para sumar puntos, nunca restar, e nunca máis aló dun máximo de 5 puntos.
10
Probas prácticas, de execución de tarefas reais e/ou simuladas. A. PARA VOS ALUMNOS QUE SE ACOLLAN Ao SISTEMA DE AVALIACIÓN CONTINUA
1. Proba obrigatoria de tradución a vista B-A en cabina e con tempo controlado. O sistema de avaliación é un sistema de asignación de penalizacións en función do tipo e a gravidade dos erros cometidos. Valoraranse tres aspectos. (1) Técnica de traballo, (2) Expresión correcta, e (3) Transmisión precisa dos contidos. En cada un dese tres apartados o alumnado partirá dunha puntuación de 50 puntos, dos cales se irán descontando puntos en función dos erros cometido. Ditas penalizacións oscilarán entre os menos 10 puntos para os erros máis graves (graves erros de contido, interrupción da produción, segmentos incomprensibles) e os menos 3 puntos para os menos graves (ruídos e muletillas, omisións, mal uso da terminoloxía) e para cada unha das categorías descritas. A presenza de elementos inaceptables nun traballo de TV (como a interrupción repetida da produción do intérprete, o uso de palabras malsonantes, a presenza de risas e expresións de desalento, ou o feitoi de non pór en marcha o sistema de gravación, etc.) invalidará en por si a totalidade do exame, que se dará como suspenso. A nota final do exame será o resultado de facer a media entre o tres apartados avaliados. O aprobado estará nos 25 puntos (a metade da puntuación total). Con todo, non se farán medias caso de que en calquera dos tres apartados a puntuación obtida non chegue á metade do aprobado (12,5 puntos): búscase un certo equilibrio entre o tres aspectos avaliados para que se considere unha TV aceptable. O texto obxecto da TV terá unha extensión aproximada de entre 800 e 1.000 palabras. O tempo asignado será coherente coa extensión do texto a traducir e oscilará entre os 12 e os 20 minutos. É obrigatorio superar a proba de TV para superar a totalidade da materia.

2. A nota final da parte obrigatoria da materia será o resultado de sumarlle á nota da proba de TV as posibles valoracións positivas da avaliación continua realizada ao longo de todo o curso.

A nota máxima que se poderá obter mediante a avaliación do apartado obrigatorio será un 7 para a totalidade da materia. Os estudantes que desexen subir nota deberán presentarse á parte opcional da materia que se describe máis abaixo.

Proba opcional de interpretación simultánea (B-A). Consistirá na realización da IS dun texto novo, diferente do empregado para a TV. Os apartados valorados serán os mesmos (CONT, TEC e EXP con certos matices que se desenvolverán máis abaixo) e buscarase un certo equilibrio entre o tres, de tal modo que caso de considerarse un apartado inaceptable invalidarase a totalidade da proba. A proba servirá para subir ou baixar a nota do exame práctico obrigatorio ata un máximo de cinco puntos, é dicir, poderase dar unha valoración de ata menos 5 ou máis 5 puntos. Prestarase especial atención a 5 aspectos: (1) técnica de traballo correcta, (2) habilidade para resolver problemas novos, (3) correcta xestión de datos puntuais, (4) transmisión dos contidos, e (5) uso dunha expresión correcta. A valoración farase asignando unha puntuación positiva ou negativa de ata un máximo dun punto para cada un deses apartados, excepto de considerarse precisa unha valoración máis xeral se se atopase algún dos problemas cualificados de inaceptables.

A nota final será o resultado de sumar á puntuación da proba obrigatoria de TV a nota de avaliación continua e, de ser o caso, da proba opcional de IS, utilizándose un baremo de 0 a 50 puntos cos seus *equivalencias no baremo habitual de 0 a 10 puntos.

Os parámetros de valoración e de penalización das probas explícanse con todo luxo de detalle na primeira e na última sesión práctica do curso. Recoméndase a todos os estudantes que asistan a polo menos una desas sesións.

90
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

Os alumnos que decidan acollerse ao sistema de avaliación continua deberán indicalo por escrito ao longo do primeiro mes do curso. Pasado ese prazo e de non haber indicación respecto diso entenderase que se acollen ao sistema de exame final único.

Para acollerse ao sistema de avaliación continua é
imprescindible asistir a, polo menos, un 80% das sesións de clase.

A proba obrigatoria de TV, e a opcional de IS levarán a cabo na última sesión de clase, que terá lugar (en principio e a expensas de posibles acontecementos, celebracións ou outros actos decoñecidos cando se redacta esta guía) o día 30 de abril de 2015. En todo  caso, celebrarase o último día de clase. Ese mesmo día e nesa
mesma sesión realizaranse as probas tanto para os alumnos de avaliación
continua como para os de avaliación única.

En segunda convocatoria o sistema de avaliación será o mesmo que para a primeira convocatoria, excepto porque en segunda convocatoria non se valorará a avaliación continua do alumnado que se acolleu ao devandito sistema.

PARA Os
ALUMNOS QUE SE ACOLLAN Ao SISTEMA DE EXAME FINAL ÚNICO EN CONVOCATORIA ORDINARIA
E EN SEGUNDA CONVOCATORIA

O sistema de valoración para estes alumnos será idéntico ao descrito
anteriormente excepto porque  non se poderán sumar puntos á súa nota final en virtude
da avaliación continua

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000