Educational guide 2023_24
Facultade de Filoloxía e Tradución
Grao en Tradución e Interpretación
 Materias
  Idioma 2, III: Alemán
   Avaliación
  Descrición Cualificación Resultados de Formación e Aprendizaxe
Resolución de problemas Valoración continua das prácticas gramaticais, léxicas e tradutolóxicas 10 C1
C2
C4
C18
C22
C24
C25
C27
D2
D4
D9
D10
D15
D17
Resolución de problemas de forma autónoma Valoración global das actividades de repaso 10 C1
C2
C4
C18
C22
C24
C25
C27
D2
D4
D9
D10
D15
D17
Resolución de problemas e/ou exercicios 1. Primer exame escrito que versará sobre o contido léxico e gramatical da primeira parte do curso.
Puntuación: 40% do total da materia
40 C1
C2
C4
C18
C22
C24
C25
C27
D2
D4
D9
D10
D15
D17
Resolución de problemas e/ou exercicios 2.Segundo exame escrito que versará sobre os contidos léxicos e gramaticais da segunda parte do curso.
Puntuación: 40% do total da materia.
Ademáis: proba oral de apoio en casos puntuais que o requiran para poder avaliar convenientemente dita competencia (avaliación única y outros casos).
40 C1
C2
C4
C18
C22
C24
C25
C27
D2
D4
D9
D10
D15
D17
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

PRIMEIRA EDICIÓN DE ACTAS

A avaliación e conseguinte cualificación do traballo do alumnado levarase a cabo cun procedemento de avaliación continua de acordo coas metodoloxías e porcentaxes descritas máis arriba. Para obter o 20% (máximo) establecido para os traballos de aula, atenderase a participación regular e activa na aula, coa entrega de traballos e á valoración da calidade dos mesmos. As probas escritas realizaranse nas datas fixadas polo profesorado da materia. A nota final da parte escrita resultará de calcular a nota media entre ambas probas.


O alumnado que non se acolla ao sistema de avaliación continua e escolla a avaliación única deberá realizar e superar un único exame escrito final sobre os contidos da materia, que se realizará na data oficial fixada no calendario aprobado pola Xunta da FFT, e máis outro oral noutra data concertada co profesorado para superala: la nota final resultará da nota media obtida en ambas probas.

Tanto no caso da avaliación continua, como da avaliación única, a nota dos exames -escritos e oral- non deberá ser inferior a 5 en cada una das probas para superar a materia. Para poder presentarse á proba oral na avaliación única é necesario ter alcanzado un mínimo de 5  en cada una das dúas probas escritas.

SEGUNDA EDICIÓN DE ACTAS (XULLO)

Exame teórico-práctico escrito dos contidos do curso polo 100% da calificación, que se realizará na data fixada no calendario de exames aprobado pola Xunta de FFT. 

ADVERTENCIA: En calquera das convocatorias de exames, o profesorado pode esixir a realización dunha proba oral complementaria a aquel alumnado, xa sexa de evaluación continua ou de única que, según o seu criterio razoado, non demostre suficiente competencia na materia ou por calquera causa precise confirmar mellor o seu nivel na materia.
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | Spain | Tlf: +34 986 812 000