Guia docente 2020_21
Facultade de Filoloxía e Tradución
Grao en Linguas Estranxeiras
 Materias
  Historia do primeiro idioma estranxeiro: Inglés
   Competencias
Código Descrición
CB1 Que as/os estudantes demostren posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte da base da educación secundaria xeral, e que se atopa a un nivel que, aínda que se apoia en libros de texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda do seu campo de estudo.
CB2 Que as/os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ao seu traballo ou vocación dunha forma profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo.
CB3 Que as/os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica ou ética.
CB4 Que as/os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solucións a un público tanto especializado coma non especializado.
CB5 Que as/os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender estudos posteriores cun alto grao de autonomía.
CG3 Adquirir os fundamentos teóricos e aplicados que ofrece a lingüística nos principais paradigmas do estudo e descrición das linguas, así como sintetizar, relacionar e describir as literaturas da primeira lingua estranxeira provenientes de distintos ámbitos culturais e sociais, períodos, xéneros e movementos.
CG4 Adquirir as ferramentas e técnicas metodolóxicas básicas para o estudo e a análise lingüística e literaria.
CG5 Adquirir os coñecementos necesarios para a comprensión, desenvolvemento, análise, avaliación e aproveitamento para o futuro profesional dos recursos lingüísticos e literarios.
CG6 Construír argumentos sólidos sobre os temas e textos a estudar, seguindo as convencións académicas, empregando evidencias suficientes que corroboren os razoamentos expostos, facendo uso dos recursos bibliográficos e electrónicos dispoñibles, especialmente os orientados á investigación lingüística e literaria e á docencia das linguas impartidas no grao.
CG8 Formular razoamentos críticos a respecto dos campos de estudo lingüístico e literario que conduzan á adquisición dun método sólido de análise lingüística e literaria para alén da mera aproximación subxectiva e intuitiva ás linguas e textos obxecto de estudo.
CG9 Planificar, estruturar e desenvolver ensaios escritos e presentacións orais nas diversas linguas estranxeiras, formulando hipóteses, utilizando unha metodoloxía apropiada para transmitir ideas de xeito eficaz e válido, seguindo as convencións académicas e empregando evidencias suficientes que corroboren os razoamentos expostos.
CG10 Mostrar coñecemento sobre outras culturas e expresións artísticas e ser competente para sensibilizar as persoas do entorno na apreciación da diversidade, interculturalidade e multiculturalidade. Así mesmo, explorar as repercusións sociais, profesionais, educativas e culturais dos usos lingüísticos e da aprendizaxe das linguas estudadas no grao.
CG12 Ser competente para utilizar as novas tecnoloxías como recurso metodolóxico, de investigación, didáctico e de comunicación.
CG13 Ampliar o interese polas linguas, a literatura, a cultura, e pola lingüística teórica e aplicada.
CE96 Ser capaz de identificar e analizar as variables (internas e externas) que poidan afectar o uso dunha lingua e provocar un cambio lingüístico.
CE97 Adquirir coñecementos imprescindibles para explicar os cambios máis significativos sufridos polo léxico, ortografía, fonoloxía, morfoloxía e sintaxe do primeiro idioma estranxeiro desde as súas orixes ata a actualidade.
CE98 Adquirir as ferramentas metodolóxicas básicas para a análise lingüística de textos de diferentes etapas históricas do primeiro idioma estranxeiro.
CE99 Manexar adecuadamente e explotar con aproveitamento os recursos dispoñibles para o estudo e análise do primeiro idioma estranxeiro: cursos na rede, exercicios con autocorreción na rede, dicionarios históricos e etimolóxicos en papel, en CD-ROM e na web, concordancias, corpora históricos, paquetes estatísticos, manuscritos dixitalizados en liña, etc.
CE100 Avaliar e analizar datos históricos sendo consciente das limitacións do material histórico e os problemas que leva a súa interpretación.
CE102 Adquirir interese pola historia das linguas e os principios universais de cambio lingüístico e a súa importancia á hora de explicar (as aparentes irregularidades de) os idiomas modernos.
CE103 Entender que o cambio lingüístico é un fenómeno continuo (e non suma de diversos estadios sincrónicos) e inevitable non un síntoma de corrupción ou dexeneración da lingua que o sofre.
CE104 Comprender a relación existente entre variación sincrónica e cambio diacrónico.
CE105 Comprender a interacción existente entre lingua, historia e sociedade.
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000