Guia docente 2021_22
Facultade de Filoloxía e Tradución
Grao en Linguas Estranxeiras
 Materias
  Terceiro idioma estranxeiro I: Francés
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Resolución de problemas de forma autónoma Os exercicios realizados fose da aula a través da plataforma Moovi e corrixidos en clase permitirán avaliar a intensidade do traballo investido polo alumnado a partir dos ítems enviados á plataforma. 10 CB3
CB4
CG1
CG7
CG10
CE33
Resolución de problemas 1. Probas previas de gramática e produción escrita: 30%.
2. Proba final práctica sobre os contidos gramaticales e léxicos explicados en clase (EG) : 30%.
3. Proba final de comprensión e expresión escrita (ECEE) : 10%.
4. Proba final de lectura e expresión e comprensión oral (ECEO):
20%.
90 CB4
CB5
CG1
CG7
CG10
CE30
CE31
CE33
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

PRIMEIRA EDICIÓN DE ACTAS

Na 1ª edición de actas o alumnado será avaliado mediante o sistema de
avaliación continua

As probas prácticas  na aula terán lugar unha en Novembro e outra en Decembro, en horario de aulas, e terán que superar
cun mínimo dun catro cada una das partes en calquera das modalidades. De non ser así, a/o estudante terá que ir ao exame final na segunda edición de actas de Xullo.

Para aprobar a materia será necesario ter entregado os traballos na data requirida, sinalada no primeiro mes do curso. As probas non entregadas contarán como un cero.

O alumnado que, por motivos xustificados, non poida realizar a avaliación
continua deberá falar co profesorado ao comezo do curso. Nese caso, e só nese
caso, poderán examinarse do 100% da materia polo sistema de avaliación única. O exame de avaliación única será cualificado con 50% teoría,
50% práctica cun mínimo dun 4/ 10 para facer a media. A data do exame será no período de exames na data establecida pola Xunta de FFT.

SEGUNDA EDICIÓN DE ACTAS (XULLO)

Na segunda edición de actas (xullo) haberá un exame polo 100% da
cualificación (50% teoría, 50% práctica) (necesario un mínimo dun 4/10 para facer a media aritmética), para o alumnado que non
superara a materia na primeira edición de actas. O exame será de comprensión/expresión escrita y oral, e terá lugar no período de exames de xullo na data establecida pola Xunta de FFT.

NOTAS XERAIS

A copia ou plaxio total ou parcial en calquera tipo de traballo ou exame
suporá un suspenso global na materia. Alegar descoñecemento do que supón
un plaxio non eximirá o alumnado da súa responsabilidade neste aspecto.

Recoméndase o traballo continuado e a consulta frecuente dos medios de
comunicación franceses.

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000