Guia docente 2019_20
Escola de Enxeñaría Aeronáutica e do Espazo
Grao en Enxeñaría Aeroespacial
 Materias
  Química: Química
   Contidos
Tema Subtema
TEMA 1. ASPECTOS XERAIS E CONCEPTOS
PREVIOS
1.1 Magnitudes, dimensións, unidades e sistemas de unidades
1.2 Cambios de unidades
1.3 Ecuaciones dimensionais e adimensionais
1.4 Modos de expresión da concentración
1.5 Estequiometría e conceptos relacionados
TEMA 2. O ÁTOMO 2.1 Estrutura e partículas constituintes
2.2 Teoría atómica: orbitais atómicos
2.3 Orbitais atómicos e enerxía: estruturas atómicas
2.4 Características dos átomos
2.5 Isótopos
TEMA 3. ENLACE COVALENTE 3.1 Natureza do enlace químico
3.2 Teoría de Lewis: estruturas moleculares
3.3 Xeometría molecular
3.4 Teoría de enlace-valencia
3.4 Teoría de orbitais moleculares
TEMA 4. ENLACE IÓNICO 4.1 Ions
4.2 Sólidos iónicos: natureza
4.3 Enerxía de rede
4.4 Propiedades dos sólidos iónicos
TEMA 5. ENLACE METÁLICO 5.1 Sólidos metálicos
5.2 Enlace metálico
TEMA 6. INTERACCIÓNS INTERMOLECULARES 6.1 Natureza das interaccións intermoleculares
6.2 Tipos de interaccións intermoleculares
6.3 Interaccións moleculares e estados de agregación da materia
TEMA 7. GASES E DISOLUCIONS 7.1 Estado gas: características
7.2 Gases ideais
7.3 Gases reais
7.4 Disolucións
7.5 Líquidos e disolucións líquidas
7.6 Propiedades coligativas das disolucións
TEMA 8. TERMOQUÍMICA 8.1 Calor, enerxía interna e entalpía
8.2 Cambios entálpicos asociados a reaccións químicas
8.3 Entropía e enerxía libre: criterio de evolución espontánea das reaccións quìmicas
TEMA 9. EQUILIBRIO QUÍMICO 9.1 Concepto de equilibrio
9.2 Constante de equilibrio
9.3 Tipos de equilibrios
9.4 Cociente de reacción
9.5 Principio de Le Chatelier
9.6 Relacións termodinámicas
TEMA 10. EQUILIBRIO ÁCIDO-BASE 10.1 Definicións de ácido e base.
10.2 Autoionización do auga e produto iónico. pH e pOH
10.3 Forteza de ácidos e bases. Cálculo do pH
10.4 Ácidos polipróticos
10.5 Hidrólisis
10.6 Disolucións reguladoras
TEMA 11. EQUILIBRIO DE SOLUBILIDADE 11.1 Solubilidade das sales
11.2 Sales pouco solubles: solubilidade e produto de solubilidade
11.3 Factores que afectan á solubilidade
11.4 Precipitación fraccionada
TEMA 12. EQUILIBRIO REDOX 12.1 Conceptos básicos de oxidación e redución
12.2 Reaccións redox: axuste en medio ácido ou básico
12.3 Valoracións redox
TEMA 13. ELECTROQUÍMICA 13.1 Celas electroquímicas: conceptos básicos
13.2 Potenciais estándar de electrodo e de cela
13.3 Termodinámica das reaccións electroquímicas
13.4 Ecuación de Nerst. Aplicacións
13.5 Baterías e pilas
13.6 Procesos industriais de electrólisis
13.7 Corrosión
TEMA 14. CINÉTICA QUÍMICA 14.1 Conceptos básicos
14.2 Factores que modifican a velocidade dunha reacción
14.3 Determinación da ecuación cinética dunha reacción
TEMA 15. INTRODUCCIÓN Á QUÍMICA ORGÁNICA 15.1 Estrutura dos compostos orgánicos
15.2 Alcanos, alquenos, alquinos e derivaddos haloxenados dos
hidrocarburos
15.3 Hidrocarburos aromáticos
15.4 Alcohois, fenoles e éteres
15.5 Aldehídos e cetonas
15.6 Ácidos carboxílicos, ésteres e derivados
15.7 Aminas e amidas
15.8 Nitrilos e nitroderivados
15.9 Reaccións dos compostos orgánicos
15.10 A química orgánica na industria aeroespacial
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000