Guia docente 2023_24
Escola Superior de Enxeñaría Informática
Máster Universitario en Enxeñaría Informática
 Materias
  Enxeñaría do Coñecemento
   Avaliación
  Descrición Cualificación Resultados de Formación e Aprendizaxe
Proxecto Desenvolvemento dun proxecto no que se valora a capacidade de traballo autónomo e o espírito crítico do alumnado e a súa capacidade para aplicar os coñecementos adquiridos a contornos reais. Ao remate, o alumnado deberá entregar unha memoria detallada do proxecto.

Resultados de aprendizaxe avaliados: RA2, RA4
40 A1
B3
B8
B9
C12
D1
D4
D5
D6
D12
D13
Traballo Elaboración de traballos teóricos cos que se pretende favorecer a aprendizaxe autónoma. O alumno deberá entregar unha memoria detallada de cada un dos traballos realizados ao longo do curso nas datas previamente estipuladas.
Resultados de aprendizaxe avaliados: RA1, RA3
30 A1
A5
B4
B8
B9
C12
D4
D7
D11
D12
D13
Presentación Realizarase unha defensa da solución aportada polo alumno ante o profesor e o resto do alumnado.
Resultados de aprendizaxe avaliados: RA3, RA4
30 A1
A5
B4
B8
C12
D1
D4
D7
 
Outros comentarios sobre a Avaliación
SISTEMA DE AVALIACIÓN CONTINUA

PROBA 1: Traballo

Descrición: Elaboración de traballos teóricos cos que se pretende promover a aprendizaxe autónoma. O alumno deberá entregar unha memoria detallada de cada un dos traballos realizados ao longo do curso nas datas previamente estipuladas.Metodoloxía(s) aplicada(s): Traballo.% Cualificación: 30%.

% mínimo: Para a liberación desta parte da materia, o alumno deberá obter unha cualificación igual ou superior a 5 puntos (sobre 10). 

Competencias avaliadas: A1,A5,B4,B8,B9,C12,D4,D7,D11,D12,D13.Resultados de aprendizaxe avaliados: RA1, RA4

--------------------------------------------------

PROBA 2: PresentaciónDescrición: Realizarase unha defensa da solución aportada polo alumno ante o profesor e o resto do alumnado.


Metodoloxía(s) aplicada(s):
Presentación.

% Cualificación: 30%.% mínimo: Para a liberación desta parte da materia, o alumno deberá obter unha cualificación igual ou superior a 5 puntos (sobre 10).

Competencias avaliadas: A1,A5,B4,B8,C12,D1,D4,D7
 
Resultados de aprendizaxe avaliados: RA3, RA4

--------------------------------------------------

PROBA 3: Proxecto

Descrición: Desenvolvemento dun proxecto que avalía a capacidade de traballo autónomo e espírito crítico do alumno e a súa capacidade para aplicar os coñecementos adquiridos a contornos reais. Ao remate, o alumno deberá entregar unha memoria detallada do proxecto.

Metodoloxía(s) aplicada(s): Proxecto.

% Cualificación: 40%% mínimo: Para a liberación desta parte da materia o alumno deberá obter unha cualificación igual ou superior a 5 puntos (sobre 10)).

Competencias avaliadas: A1,B3,B8,B9,C12,D1,D4,D5,D6,D12,D13.Resultados de aprendizaxe avaliados: RA2, RA4

--------------------------------------------------

SISTEMA DE AVALIACIÓN GLOBAL

Procedemento de elección da modalidade de avaliación global: considérase que o alumnado optou polo sistema de avaliación global se non realiza a proba 1 do sistema de avaliación continua.

PROBA 1: Traballo

Descrición: Elaboración
de traballos teóricos cos que se pretende promover a aprendizaxe
autónoma. O alumno deberá entregar unha memoria detallada de cada un dos
traballos realizados ao longo do curso nas datas previamente
estipuladas.

Metodoloxía(s) aplicada(s): Traballo.

% Cualificación: 30%.

% mínimo: Para a liberación desta parte da materia, o alumno deberá obter unha cualificación igual ou superior a 5 puntos (sobre 10).

Competencias avaliadas:
A1,A5,B4,B8,B9,C12,D4,D7,D11,D12,D13.

Resultados de aprendizaxe avaliados: RA1, RA4

--------------------------------------------------

PROBA 2: Presentación

Descrición: Realizarase unha defensa da solución aportada polo alumno ante o profesor e o resto do alumnado.


Metodoloxía(s) aplicada(s):
Presentación.

% Cualificación: 30%.

% mínimo: Para a liberación desta parte da materia, o alumno deberá obter unha cualificación igual ou superior a 5 puntos (sobre 10).

Competencias avaliadas: A1,A5,B4,B8,C12,D1,D4,D7

Resultados de aprendizaxe avaliados: RA3, RA4

--------------------------------------------------

PROBA 3: Proxecto

Descrición:
Desenvolvemento dun proxecto que avalía a capacidade de traballo
autónomo e espírito crítico do alumno e a súa capacidade para aplicar os
coñecementos adquiridos a contornos reais. Ao remate, o alumno deberá
entregar unha memoria detallada do proxecto. 

Metodoloxía(s) aplicada(s): Proxecto.

% Cualificación: 40%

% mínimo: Para a liberación desta parte da materia o alumno deberá obter unha cualificación igual ou superior a 5 puntos (sobre 10)).

Competencias avaliadas: A1,B3,B8,B9,C12,D1,D4,D5,D6,D12,D13.

Resultados de aprendizaxe avaliados: RA2, RA4

--------------------------------------------------

CRITERIOS DE AVALIACIÓN DA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA E FIN DE GRAO

Utilizaranse os sistemas de avaliación continua e global descritos anteriormente.

REGISTRO PROCESO DE CUALIFICACIÓN

Independentemente do sistema de avaliación e da convocatoria, se non se supera algunha parte da avaliación, pero a puntuación global é superior a 4 (sobre 10), a cualificación en acta será de 4.

DATAS DE AVALIACIÓN

As datas das probas correspondentes ao sistema de avaliación continua publicaranse no calendario de actividades, dispoñible na páxina web da ESEI https://esei.uvigo.es/docencia/horarios/.

As datas oficiais de exame das distintas convocatorias, homologadas oficialmente pola Xunta de Centro da ESEI, están publicadas na páxina web da ESEI https://esei.uvigo.es/docencia/exames/.

USO DE DISPOSITIVOS MÓBILS

Lémbrase a todos os estudantes a prohibición do uso de dispositivos móbiles nos exercicios e prácticas, en cumprimento do artigo 13.2.d) do Estatuto do estudantado universitario, en materia de deberes do estudantado universitario, que establece o deber de "absterse de utilizar ou cooperar". en procedementos fraudulentos nas probas de avaliación, nos traballos que se realicen ou en documentos oficiais da universidade.»

CONSULTA/ SOLICITUDE DE TITORÍAS

As titorías pódense consultar a través da páxina persoal do profesorado, accesible a través de https://esei.uvigo.es/docencia/profesorado/

OUTRAS CONSIDERACIÓNS

No caso de detección de plaxio nalgún dos traballos (teóricos ou prácticos), a cualificación final da materia será de Suspenso (0) e o feito será comunicado á Dirección do Centro para que adopte as medidas oportunas. No caso de producirse algunha contradición entre as distintas versións da guía, por algún erro de tradución, a versión que prevalecerá é a versión española.


Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000