Guia docente 2020_21
E. S. de Enxeñaría Informática
Grao en Enxeñaría Informática
 Materias
  Sistemas operativos II
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Práctica de laboratorio PRÁCTICAS:
Realizaranse varias probas prácticas. Estas probas constarán de problemas de estrutura similar aos realizados durante o desenvolvemento da materia.

A nota final desta parte será a media das probas realizadas.

Os resultados de aprendizaxe avaliados son: RA1, RA2, RA3, RA4, RA5, RA6, RA7, RA8 e RA9
50 CB2
CB3
CB5
CG4
CG9
CE4
CE7
CE8
CE15
CE16
CE32
CE37
CT2
CT4
CT8
CT10
Exame de preguntas obxectivas Realizaranse varias probas escritas nas que se preguntará sobre os contidos do temario visto ata ese momento. Conterá tres partes:
- preguntas obxectivas
- preguntas de desenvolvemento
- resolución de problemas ou exercicios

Os resultados de aprendizaxe avaliados son: RA1, RA2, RA3, RA4, RA5, RA6, RA7, RA8 e RA9
20 CB2
CB3
CB5
CG4
CG9
CE4
CE7
CE8
CE15
CE16
CE32
CE37
CT2
CT7
CT8
CT11
Exame de preguntas de desenvolvemento Realizaranse varias probas escritas nas que se preguntará sobre os contidos do temario visto ata ese momento. Conterá tres partes:
- preguntas obxectivas
- preguntas de desenvolvemento
- resolución de problemas ou exercicios

Os resultados de aprendizaxe avaliados son: RA1, RA2, RA3, RA4, RA5, RA6, RA7, RA8 e RA9
10 CB2
CB3
CB5
CG4
CG9
CE4
CE7
CE8
CE15
CE16
CE32
CE37
CT2
CT5
CT7
CT8
CT11
Resolución de problemas e/ou exercicios Realizaranse varias probas escritas nas que se preguntará sobre os contidos do temario visto ata ese momento. conterá tres partes:
- preguntas obxectivas
- preguntas de desenvolvemento
- resolución de problemas ou exercicios

Os resultados de aprendizaxe avaliados son: RA1, RA2, RA3, RA4, RA5, RA6, RA7, RA8 e RA9
20 CB2
CB3
CB5
CG4
CG9
CE4
CE7
CE8
CE15
CE16
CE32
CE37
CT2
CT4
CT7
CT8
CT11
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

CRITERIOS DE AVALIACIÓN PARA ASISTENTES 1ª EDICIÓN DE ACTAS

O proceso de avaliación para os alumnos asistentes (presencial ou avaliación continua) na primeira opción consiste en:

  1. Varias probas individuais e escritas correspondentes aos contidos impartidos. Cada proba conterá preguntas obxectivas, preguntas de desnvolvemento e problemas ou exercicios. A media destas probas corresponderá ao 50% da nota final.
  2. Varias probas sobre computador (Probas prácticas de execución de tarefas reais e/ou simuladas) cuxa media corresponderá ao 50% da nota final.

Todos os estudantes que se presenten a calquera das probas enténdese que seguen a materia de forma
presencial e por tanto deberán de seguir o procedemento de avaliación descrito anteriormente. No caso de que non se presenten a algunha das probas asignaráselles unha cualificación de 0 nelas.

Para aplicar as porcentaxes e calcular a cualificación final é necesario obter unha nota mínima de 4 (sobre 10) en cada un dos apartados 1 e 2, pero só se considerará que o alumno superou a materia se dita cualificación final é igual ou superior a 5 (sobre 10).

Se o estudante que se presenta de forma presencial, non supera a materia, pero obtén como nota media, nalgún de
os apartados 1 e 2, unha cualificación maior ou igual a 4 (sobre 10), conservaráselle dita nota para a segunda opción.

CRITERIOS  DE AVALIACIÓN PARA NON ASISTENTES

Metodoloxía / Proba 1: lección maxistral e resolución de problemas

Descrición: Unha proba individual escrita que conterá preguntas obxectivas, de desnvolvemento e problemas sobre calquera
dos puntos do temario da materia.

% Cualificación:  50% da nota final.

Competencias avaliadas:  CB2, CB3, CB5, CG4, CG9, CE4, CE7, CE8, CE15,
CE16, CE32, CE37, CT2, CT4,CT5,CT7, CT8, CT11

Resultados de aprendizaxe avaliados: RA1, RA2, RA3, RA4, RA5, RA6, RA7, RA8 e RA9

--------------------------

Metodoloxía / Proba 2: prácticas de laboratorio

Descrición: Unha proba individual sobre un computador do centro que consistirá na resolución de varias tarefas, semellantes ás
realizadas durante o curso nas sesións de prácticas.

% Cualificación:  50% da nota final.

Competencias avaliadas: CB2, CB3, CB5, CG4,CG9, CE4, CE7, CE8,  CE15,
CE16, CE32, CE37, CT2, CT4, CT8, CT10

Resultados de aprendizaxe avaliados: RA1, RA2, RA3, RA4, RA5, RA6, RA7, RA8 e RA9

Para aplicar as porcentaxes e calcular a cualificación final é necesario obter como mínimo un 4 (sobre 10) en cada unha desas dúas
probas, pero só se considerará que o estudante superou a
materia se dita cualificación final é igual ou superior a 5 (sobre 10). No
caso de que nalgunha proba a nota non sexa superior ou igual a 4 (sobre 10), aínda que
a cualificación obtida aplicando as porcentaxes sexa superior ou igual a 5(sobre
10), a nota final será de 4 (sobre 10).


CRITERIOS DE AVALIACIÓN PARA 2ª EDICIÓN DE ACTAS E FIN DE CARREIRA

Empregarase o mesmo sistema de avaliación aplicado para non asistentes.

PROCESO DE CUALIFICACIÓN DE ACTAS

Independentemente da convocatoria, no caso de non superar algunha parte da avaliación pero a puntuación global fose igual ou superior a 5 (sobre 10), a cualificación en actas será de 4 (sobre 10).

DATAS DE AVALIACIÓN

O calendario de probas de avaliación aprobado oficialmente pola Xunta de Centro da ESEI atópase publicado na páxina web http://www.esei.uvigo.es

OBSERVACIÓNS

Tanto para estudantes asistentes e non asistentes, en calquera convocatoria, terase en conta que as probas sobre o computador poderán ser substituídas por probas escritas dependendo da viabilidade de realizar as ditas probas sobre os computadores.

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000